Studentkåren ska utvecklas, inte avvecklas

Många studenter upplever idag att kåren är långt ifrån studenternas vardag och Uppsala studentkår måste därför se över sin verksamhet för att bli en mer modern rörelse, skriver kårpartiet S-studenter.

S-studenterKårpartiet S-studenter vill se en utveckling mot en mer modern studentkår.

För ett lyckat studentliv krävs mer än möjligheten att värma sin matlåda. Uppsala behöver en stark studentröst som inte backar från att ta ställning för studenters rättigheter vare sig det gäller antalet studieplatser, studentbostäder eller den växande psykiska ohälsan. S-studenter vill se en studentkår som vågar ställa sig på studenternas sida i alla lägen och som står upp för ett öppet universitet för alla. Vem du är, var du kommer ifrån eller hur du definierar dig själv ska inte ha någon betydelse.

Bilden av den fattige studenten är så pass etablerad att det verkar vara en naturlag att studenter ska ha skral ekonomi. En ny rapport från CSN visar att nästan hälften av alla studenter behöver jobba vid sidan av studierna för att få vardagen att gå ihop. Extraarbetet har i sin tur en negativ inverkan på studieresultaten. Det är inte hållbart. Kårpartiet S-studenter vill att Uppsala studentkår genom Sveriges förenade studentkårer driver på för att CSN reformeras för att spegla studenternas verklighet.

Studenters största utgift är boendet. Höga hyror äter upp stora delar av studiemedlen. Detta slår såklart hårdast mot studenter med mindre bemedlade föräldrar eller de som saknar akademisk bakgrund och kontakter. Trots högerns försök har vi inte studieavgifter, men de vill se marknadshyror som bara de välbeställda har råd med. Kanske blir det verklighet efter höstens riksdagsval. För S-studenter är det därför en självklarhet att studentkåren ska vara en stark röst mot marknadshyror.

En av de viktigaste aspekterna vid val av utbildning och studieort är att man som student vill ha en högkvalitativ utbildning. Alla föreläsare ska ha pedagogisk meritering och utbildningen ska ha studentens lärande i centrum. Idag har kåren på S-studenters inrådan startat ett utskott som mer tydligt ska arbeta med dessa frågor. Vi vill att utskottet permanentas för att säkra hög utbildningskvalité.
Dyr kurslitteratur är en ständig källa till oro. S-studenter vill genom kårens ägande av Studentbokhandeln hålla priserna nere och driva på för fler rabatter till medlemmarna. Vi vill även att biblioteken ska införskaffa fler exemplar av kurslitteratur och fler kursböcker bör även finnas tillgängliga digitalt.

Utgångspunkten för Uppsala studentkår måste vara medlemmarna. Vi ska vara en studentrörelse för förändring och förbättring, inte en stelbent organisation. Många studenter har idag svårt att se betydelsen av ett medlemskap i kåren och den upplevs ibland vara långt ifrån studenternas vardag. Det finns inga enkla lösningar, men vi måste se över hur vi bedriver verksamhet för att bli en mer modern rörelse. Vi ska vara en självklar del av studenternas vardag. På så vis ska studentkåren utvecklas, inte avvecklas!

Studentlivet upphör inte när du går ut från portarna på campus och därför ska inte heller kårens intresse stanna innanför väggarna av universitetshuset. En röst på S-studenter är en röst för en kår som ser till hela studentlivet och inte bara studielivet!