Foto: Olov-Anders Sikku/Ida NordenhemIdag beslutas vilket förslag till riktlinjer för rektorsvalet som universitetets styrelse ska anta, samt huruvida förslaget ska skickas ut på remiss eller inte. Carola Lemnes (t.v.) förslag har fått utstå mycket kritik. Sittande rektor Eva Åkesson (t.h.) har uttryckt att hon vill förlänga sitt förordnande.

Avgörande möte idag – hur ska rektor väljas?

Sedan 15 september har turerna varit många kring Uppsala universitets rektorsvalsprocess och styrelseordförande Carola Lemnes omdebatterade förslag om att minska anställdas och studenters inflytande över denna. Idag kommer universitetets styrelse att fatta beslut kring om man i befintligt skick ska anta något av de två framlagda förslagen till hur processen ska se ut eller om man ska skicka ut ett av dem på remiss. Ergo sammanfattar vad som har hänt hittills och förklarar vad som kommer att ske under dagen.

Foto: Sandra GunnarssonUppsala studentkårs ordförande Daniel Simmons hoppas att konsistoriet ska hörsamma den kritik studentkårer, universitetslärare och fackföreningar lagt fram.

Foto: Lina SvenskFöre detta ordförande för Uppsala studentkår och nu sittande studentrepresentant i konsistoriet, Caisa Lycken, tycker att diskussionen i styrelsen har varit bra och säger att många konsistorieledamöter ännu inte har tagit ställning i fråga om de förslag till rektorsvalsprocess som lagts fram

Idag, onsdag, flygs samtliga ledamöter i Uppsala universitets styrelse – eller konsistoriet som det kallas – ner till Lund för att där hålla ett sammanträde där man ska besluta om de förslag som lagts fram till hur processen för det kommande rektorsvalet 2017 ska se ut.

Inför förra mötet den 15 september föreslog konsistoriets ordförande, tillika VD för Svenskt Näringsliv, Carola Lemne att konsistoriet skulle få betydligt större inflytande i rektorsrekryteringsprocessen än de haft tidigare.

18 september skrev Näringslivets forskningsberedning på DN Debatt att de vill att studenters och anställdas inflytande i rektorsvalprocessen ska strypas och transparensen minskas.

Carola Lemnes förslag och Näringslivets forskningsberednings debattinlägg fick hård kritik vilket ledde till att universitetsdirektör Katarina Bjelke, i uppdrag av konsistoriet, tog fram ett nytt förslag till riktlinjer för kommande rektorsvalsprocess som tar hänsyn till de åsikter som framförts av studentkårer, universitetslärare och fackföreningar.

– Vi hoppas att konsistoriet hörsammar den breda kritik vi lagt fram. Det förslag som universitetsdirektören tagit fram är ett bra dokument att utgå ifrån och vi hoppas att konsistoriet idag beslutar att detta förslag kommer att skickas ut på remiss, säger Daniel Simmons, ordförande för Uppsala studentkår.

Den största skillnaden mellan de båda förslagen är att det senare, framtaget av Bjelke, ger större inflytande åt studenter och anställda. Carola Lemnes förslag innebär att konsistoriet ska utse rekryteringsgruppen, medan universitetsdirektörens förslag – som liknar förfarandet som användes för sex år sedan – utgår från att en hörandeförsamling bestående av 65 valda representanter får utse representanter till rekryteringsgruppen. Lemnes förslag har också en hetsigare tidsplan, medan Bjelkes låter processen få pågå under en längre tid.

En aspekt som fallit bort i båda förslagen är dock möjligheten att förlänga nuvarande rektors förordnande med tre år. Som förslagen ser ut nu utgår de ifrån att en helt ny rektor ska väljas för en sexårsperiod, men nuvarande rektor Eva Åkesson uttrycker i ett brev till konsistoriet att hon vill sitta kvar i ytterligare tre år. Hon önskar ett förtydligande rörande att formerna för rekrytering av rektor ska gälla även möjligheten till en förlängning av förordnandet.

Samtidigt har Carola Lemne återigen ifrågasatts. Inför dagens möte har det framkommit att hon sett till att två inlägg från Svenskt Näringsliv kommit med i ett utskick till samtliga konsistorieledamöter. Shirin Ahlbäck Öberg, prodekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten, är en av dem som har riktat skarp kritik mot den linje som Näringslivets forskningsberedning driver kring hur rektor bör tillsättas, och ifrågasatt Carola Lemnes dubbla roller som konsistorieordförande och vd för Svenskt Näringsliv. Att i den positionen lyfta fram Svenskt Näringslivs debattinlägg i utskicken är olämpligt, säger Shirin Ahlbäck Öberg till UNT.

– Hon borde vara klok nog att inse det, med tanke på vad hon misstänks för att kuppa igenom. Jag förstår att man vill väga upp med en röst från den andra sidan, men Carola Lemne lyfter inte fram någon annan som varit närvarande i debatten och inte kommit med i sammanställningen.

Carola Lemne tillbakavisar kritiken och tycker inte det är kontroversiellt att hon lyfter fram Svenskt Näringslivs artiklar.

– Jag har inget emot att man tar med fler. De här publiceringarna var lätta för mig att uppmärksamma eftersom de fanns på vår egen webb på Svenskt Näringsliv, säger hon till UNT.

De studentrepresentanter i Uppsala universitets styrelse som Ergo var i kontakt med under gårdagen tycker inte att de två artiklarna från Svenskt Näringsliv är speciellt kontroversiella.

– Vi har fått 77 artiklar, och vi har definitivt fått se alla sidor av frågan, säger Caisa Lycken, studentrepresentant från Uppsala studentkår.

Även Fredrik Hultman, suppleant för Uppsala studentkår har fått artiklarna.

– Vi har hållits informerade om vad som kan vara relevant för beslutet. Jag har följt debatten i media och det som står i de artiklar vi fått är inget nytt.  

Hur det kommer gå i eftermiddag vågar de inte spekulera i.

–  Det känns som att det varit en bra debatt, vi får se hur konsistoriet beslutar. Det är fortfarande många medlemmar som inte uttryckt vad de tycker, så vi får se, säger Caisa Lycken.

Totalt sitter femton ledamöter i konsistoriet, 3 studenter, 3 lärarrepresentanter, rektor (vilken på grund av risk för jäv i detta fall ersatts med prorektor), samt 8 ledamöter utsedda av den tidigare regeringen. Studenterna kommer att gå på en gemensam linje, det vill säga att rösta för att Bjelkes förslag skickas ut på remiss. Hur det kommer att gå avslöjas efter mötet runt klockan 17 i eftermiddag.

– Det vore oerhört sorgligt om Lemnes förslag gick igenom – det skulle totalt urholka förtroendet för konsistoriet, säger Daniel Simmons.