Foto: Sigrid AskerMax Stenberg (S) och Ann-Catrin Wells (oberoende) blir kårordförande respektive vice kårordförande under nästa verksamhetsår. "Det är ett väldigt tungt och stort ansvar, men vi har båda varit med i den här organisationen länge och har en väldigt god insyn i verksamheten från olika håll", kommenterar de valutgången.

Ideologi i hetluften på konstfum

Långdragna diskussioner om ideologi och politisk hemvist med påföljande utstormning präglade gårdagens konstituerande fullmäktigemöte. Men nu vet vi hur styret för Uppsala studentkår kommer att se ut under kommande verksamhetsår! Max Stenberg (S-studenter) och Ann-Catrin Wells (obunden) blir ordförande respektive vice ordförande och styrelsen kommer bestå av representanter från VSF, S-studenter och Fi-studenter.

Foto: Lina SvenskHej fumledamot!

Sarah Ericsson, 21, läser beteendevetenskap och representerar UUS i kårfullmäktige.

Hur rutinerad är du i fum?
– Det här är mitt första. Det har varit en spännande kväll, jag tycker det går rätt bra ändå. Intressant klimat så det kan bli spännande debatter.
Hur har du tänkt med din fum-outfit?
– Somrig, men litar inte på vädret.
Har du med dig något tilltugg?
– Ja, bananer och en massa Japp som jag köpt billigt på Lutis.
Vad har varit det bästa hittills?
– Helt klart Ann-Catrin Wells svar på frågan om det inkluderande klimatet.

Ledamöter i kårstyrelsen (utöver presidiet):
Pontus Valdemarsson (VSF)
Johannes Brolinsson (VSF)
Jakob Stone (S-studenter)

Sofie Annerfalk (S-studenter)

Alva Cedergren (S-studenter)
Charlie Strängberg (Fi-studenter)
Karin Rask (Fi-studenter)
Cecilia Ek (Fi-studenter)
Amanda Tedenljung (Fi-studenter)

Tidningsutskottet:
Ordförande: Pär Dalén (S)
Vice ordförande: Felix Sjöberg (UUS)
Ledamot: Jakob Westling (AFK)
Ledamot: Johannes Brolinsson (VSF)
Ledamot: Karin Rask (Fi)

Valberedningens ordförande:
Magnus Jansson (UUS)

Ledamöter till det kårgemensamma uppdraget:
Jakob Stone (S)
Gustav Sundell (UUS)
(2 vakantsatta)

Ledamöter till stipendiekommittén:
Li Weecks (S)
Andreas Skjöldebrand (UUS)
Jakob Tiensuu (AFK)

Historiograf:
Gustav Sundell (UUS)

Arkivarie:
Linnéa Flodström (obunden)

Ledamot till rektors ledningsråd:
Max Stenberg (S)

Ledamot till rektors beslutssammanträde:
Max Stenberg (S)

Ledamöter till akademiska senaten:
Elin Sayfoor (S-studenter)
Isabel W. Sörensen (Fi)
David Jonsson (VSF)
Viktor Nordqvist (UUS)
Lucas Ljungberg (AFK)

Ledamot till Drivhuset:
Andreas Skjöldebrand (UUS)

Ledamöter till Studentbokhandelns styrelse:
Rolf Kroon
Fredrik Pettersson
Caisa Lycken

Företrädare i Styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning KB & UU:s stiftelseförvaltning:
Fredrik Pettersson

Uppsnappat:

“Jag började arbeta på kåren någon gång under 80-talet då kanske några av er var födda. Jag syns i bild på baksidan av Norrlands varjehanda, i kortbyxor och djungelväst och har precis fått hem en ny djungelväst från Sydafrika som kostade 629 rand.” – Kårens kanslichef Casper Wahlund presenterar sig

 

“Om man inte vet då? Jag vet vad Brygganpremiär är, men jag vet inte om den är idag.”

– Gustav Sundell om testfrågan “är det Brygganpremiär idag?” där svarsalternativen är “ja”, “nej” och “vad är det?”.

 

“För allas välmående drar jag tillbaka min kandidatur” – Magnus Jansson avstår från chansen att bli en av tre kandidater till de tre posterna för ledamöter i stipendiekommittén när det står klart att det skulle innebära omröstning om han ställer upp.

 

“Det här kommer att stå i Ergo imorgon, det kan jag lova.” – ordförande för konstfum, Eric Lennerth, angående att ingen visste hur man gjorde för att rösta på två alternativ med mentometerknapparna.

Gratulationer till de nya förtroendevalda från valutskottets ordförande fick inleda konstituerande kårfullmäktige 2017. Vid uppropet räknades till 41 närvarande ledamöter, varav tolv från UUS, åtta från Fi-studenter, åtta från AFK, sju från S-studenter och sex från VSF. Flera ansikten var nya. Konstfums ordförande var före detta kårpolitikern Eric Lennerth med sekreteraren Carolina Engström vid sin sida.

 

Första punkt på dagordningen efter formalia var en proposition från sittande styrelse gällande kåravgiften för kommande verksamhetsår. Avgående kårordföranden Daniel Simmons (UUS) presenterade förslaget att höja den från 55 till 65 kronor. Som anledning anfördes att andelen heltidsstuderande som pluggar ämnen som faller under Uppsala studentkårs sektioner (humanistiska, lära, samhällsvetenskapliga och medicinska) har minskat, samtidigt som löneutvecklingen måste tillgodoses.

– Det budgeterade resultatet för kåren är -566 000kronor, vilket är en förbättring från förra året då vi låg 1,8 miljoner back. Ergo ligger 270 kronor bättre till i den nya budgeten, tack vare minskade tryckkostnader och ökade annonsintäkter. Utgifterna matchar dock fortfarande inte utgifterna, sade Daniel Simmons.

Max Stenberg (S) tog till orda och undrade om Ergos ökade intäkter huvudsakligen hade att göra med de stödprenumerationer och annonssidor som universitetet har köpt sedan början av innevarande verksamhetsår.

– Det ser ut som att vi kommer att behålla den intäkten även nästa verksamhetsår, men därefter kommer den med sannolikhet att fasas ut, svarade Daniel Simmons.

Därefter hade Pontus Westerholm (AFK) ett inspel:

– Borgerliga partier är av tradition emot höga kåravgifter, så jag kan inget annat än motsätta mig förslaget. Sedan vill jag tillägga att det är skandal att budgeten inte går plus minus noll, sa han.

Krafttag i budgeten görs, svarade Daniel Simmons, och kåren har varit bra på att hyvla utan att det påverkar verksamheten. Men för att gå plus minus noll skulle kåren behöva dra ned på verksamheter och sänka kvaliteten. Gustav Sundell (UUS) frågade hur länge kåren kan fortsätta gå back om årsreultatet för verksamheten fortsätter ligga på ungefär -500 000 som man budgeterat för under kommande verksamhetsår.

– Ungefär arton år, tack vare kårens reservfonder som i nuläget ligger på ungefär 9 miljoner kronor, svarade Casper Wahlund, kårens kanslichef, som var på plats för att svara på frågor om budgeten.

Trots protester från AFK beslutades slutligen att kåravgiften hamnar på 65 kronor från och med höstterminen i år.  Också rambudgeten antogs.

Därefter var det dags att godkänna kårvalet som hölls 7-21 april, vilket också gjordes enhälligt efter en kort presentation från valutskottets ordförande Daniel Lucas.

 

Så blev det dags för det första valärendet på dagordningen: val av fullmäktiges ordförande.

Nominerade var politiskt oberoende, och för kvällen frånvarande, Johan Liljeholm, samt UUS Andreas Skjöldebrand. I sitt anförande framhöll den sistnämnda att han har suttit i Juridiska föreningens styrelse som relevant erfarenhet, medan Johan Liljeholm, i ett uppläst mejl anförde att han har suttit två år i Uppsala studentkårs fullmäktige och som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer, samt att han ville skapa en mer inkluderandde möteskultur. Pontus Westerholm tyckte till om nomineringen av Johan Liljeholm.

– Kan man verkligen lita på en person som inte kommer till sitt eget val? Han har fina ord om att skapa ett ”åsiktstorg”, men vill vi verkligen ha längre möten än vi behöver?

– Jag uppskattar bredare diskussioner om hur möteskulturen bör vara. Med glädje skulle Fi säga ”rösta på Johan”, kontrade Isabel W. Sörensen.

Så blev det också, Johan Liljeholm vann voteringen med en röst. Men kvällen hade bara börjat. Kandidaterna till posten som vice fumordförande var Carolina Engström (konstfums sekreterare, om ni minns), oberoende, och Lucas Ljungberg (AFK).

– Inför kårvalet talades det varmt om jämlikhet. Om ni verkligen tror på representation för alla människor ska ni rösta på mig, en representant för arbetarklassen, anförde den senare.

Isabel W. Sörensen ville veta kandidaternas politiska åskådning. Carolina Engström svarade att hon står till höger, men vill att kåren ska vara oberoende. Lucas Ljungberg var mer utförlig.

– Min mamma är kommunalare. Jag står kanske lite väl till höger för er, men jag har haft en bra uppväxt med en tydlig vänstermamma, gjorde han klart.

Här satte UUS Sarah Ericsson ned foten.

– Frågor om politiska åskådningar hör inte hit.

Osagt om föregående diskussion bidrog valdes Carolina Engström till vice fumordförande. Valet till fumsekreterare delegerades till styrelsen, vilket dock UUS reserverade sig emot mot bakgrund av den skrivelse de hade skickat in där de framhöll att arbetsbördan för kårens politiska sekreterare, som tidigare år även fått i uppdrag att vara fumsekreterare, blir för stor och att fumsekreteraren istället borde väljas på samma sätt som övriga interna uppdrag.

 

Så till huvudnumret på agendan: vem skulle bli vald till kårordförande för kommande verksamhetsår? Endast en nominering lades fram: Max Stenberg för S-studenter. Han fick ordet och berättade att han brinner för att ”fixa till” det sviktande kårengagemanget, samverkan med andra kårer, samt bedriva påverkansarbete inför nästa års val till riksdag och kommun. En förhållandevis kort grillning följde.

– Du vill alltså göra en extern politisk kampanj, hur fasen ska det finansieras? Ska vi slösa pengar och tid på saker som inte rör universitetet?, undrade Pontus Westerholm.

– Jag tycker det är en konstigt ställd fråga. En massa frågor utanför campus rör studenter. Att påverka kommunen är en del av presidiets jobb, svarade Max Stenberg.

Daniel Simmons tog upp arbetsmiljön på kåren, som präglats av hög arbetsbelastning och sjukskrivningar.

– Förra året var tre av de anställda och arvoderade sjukskrivna för utbrändhet. Hur vill du bygga vidare?

Personalpolitik är en extremt viktig fråga, svarade Max Stenberg, och betonade vikten av att det finns en kontaktperson i styrelsen som man ska kunna prata med om sin arbetssituation.

– Vi ska ha en kultur där man kan säga till om det blir för mycket.

Fum valde utan protester Max Stenberg till ny kårordförande.

 

Till posten som vice ordförande nominerades Ann-Catrin Wells, politiskt obunden. I sitt anförande beskrev hon problematiken med att kåren förlorar medlemmar och därmed pengar, och att den pågående utdragna diskussionen om omorganisationen måste bli klar.

– Det är något vi måste bestämma tillsammans. Vi ska inte prata om partier, det handlar om vår organisation och våra studenter. Vi måste ta reda på vart vår verksamhet är på väg, och vi måste samarbeta oavsett var vi står politiskt.

Lucas Ljungberg menade att arbetet försvåras av att det bedrivs en ”häxjakt på politisk identitet”, vilket gör det svårt att samarbeta. Då röt Ann-Catrin Wells ifrån.

– Alla i det här rummet är med och skapar osämja! Majoriteten av er som sitter här är med för första gången. Vem är det som säger att ni måste fortsätta driva konflikter som startades av de partirepresentanter som satt här för tre år sedan? Vi är här för en sak – studenterna!

Hon fick sedan frågan om hon, som nyligen blev vald till SFS styrelse, har för avsikt att kombinera de två uppdragen. Ann-Catrin Wells svarade att hon att det är något hon och Max Stenberg har diskuterat. Hon vill inte sitta i SFS styrelse utan att ha tid att bidra med något och menade att det kan uppstå en intressekonflikt eftersom hon där inte kan representera Uppsala studentkår.

– Jag är tveksam till om jag kommer kunna behålla uppdraget hos SFS om jag blir vald till vice ikväll.

Åter tog Pontus Westerholm upp frågan om budgeten, och Ann-Catrin Wells sade att hon gärna skulle se att den gick jämnt ut, men att det är svårt att uppnå. Felix Olin från Juridiska föreningen var på plats, och frågade hur den nominerade såg på att utveckla kårsamverkan till ett självständigt organ.

– Jag ser fördelar men kan inte uttala mig nu, det beror på hur vi utvecklar organisationen. Förhoppningsvis har jag ett svar när höstterminen är slut, svarade Ann-Catrin Wells.

Därefter klubbades beslutet – Ann-Catrin Wells blir vice kårdordförande.

 

Det nyvalda presidiet berättade i pausen att de ser fram emot att kliva på sina poster och att de tror att det kommer bli ett bra år.

Ni var de enda kandidaterna som lades fram öppet till de här posterna, har valet att nominera er föregåtts av långa diskussioner bakom kulisserna?

– Jag har faktiskt stått ganska mycket utanför diskussionerna i och med att jag inte tillhör något parti. Jag har svarat på de frågor som de som nominerade mig har haft, men i övrigt har jag varit ganska clueless, svarade Ann-Catrin Wells.

Även Max Stenberg uppgav att diskussionerna inte har varit så långrandiga inom hans parti.

– Det är lite tråkigt att man inte har lagt fram några motkandidater så att det kunde bli en mer öppen diskussion här i fum, men det är samtidigt bra att fullmäktige står bakom oss enhälligt, sa han.

Hur känns det att bli ytterst ansvariga för en så stor organisation som Uppsala studentkår ändå är?

– Det är ett väldigt tungt och stort ansvar, men vi har båda varit med i den här organisationen länge och har en väldigt god insyn i verksamheten från olika håll, så jag tror det kommer gå bra, sa Max Stenberg.

 

Efter pausen var det dags att rösta fram nio ledamöter till i kårstyrelsen (i vilken även presidiet kommer att ingå). Tretton personer nominerades, varav fyra från AFK. Alla bjöd på en kort presentation av sig själva.

– Det är väldigt konstigt för en högerperson att propagera för mångfald, men jag hoppas att ni röstar fram en kandidat som representerar studenter som inte röstar vänster, sade Pontus Westerholm.

Någon efterfrågade samtliga kandidaters politiska hemvist. S-studenten Jakob Stone beskrev sig som ”marxist i analys men pragmatiker i praktiken”, och Fi-studenterna var förtjusta i uttrycket ”ett rosa hjärta som sitter till vänster”. Lucas Ljungberg från AFK däremot lade in en protest mot själva frågan.

– Jag svarar inte. Vi har hemliga val i Sverige, jag vill inte ha någon häxjakt. Pinsamt!

Saida Sagal Kolmie, som under förra verksamhetsåret satt i fum för VSF, bad om ordet.

– En ordningsfråga. Tänk på vad ni säger.

Klimatet mildrades dock inte nämnvärt. Fi-studenten Amanda Duchens Hernsich undrade om de som inte presenterat sig som feminister ändå är det. Lucas Ljungberg var den enda av AFK:s kandidater som uppgav att han var beredd att kalla sig det.

– Men jag tror inte att vi har samma bild av vad det innebär.

Ludvig Lundgren däremot valde efter frågan att lämna rummet. Efter att fumordföranden undrat om det betydde att AFK blivit en kandidat färre övertalades han av partikamrater att komma tillbaka, men hans missnöje var tydligt.

– Vad är det för ett ställe vi är på? Det är pinsamt att ställa frågor om politisk hemvist. Jag ber om ursäkt, men det anstår inte en studentkår. Det kan vi fråga varandra på Facebook istället.

– Frågorna får anses uppfylla minimikravet för vad en rimlig fråga är, tyckte dock fumordförande Eric Lennerth.

Efter röstning stod det dock klart att ingen av AFK:s fyra kandidater fick plats i kårstyrelsen. Vilka det blev kan ni se i spalten här intill.

 

Och så alla andra val då, över 20 punkter. Vi går igenom dem så raskt det går. Fastställande av ordförande i Doktorandnämnden bordlades. Till presidieutskottets ordförande valdes Amanda Tedenljung. Per Dahlén från S-studenter blev ordförande för Tidningsutskottet, och Felix Sjöberg valdes om till vice ordförande. Martin Holmer tog sin chans att fråga om Ergos framtid och hur de ställer sig till antalet tjänster, men båda tyckte det var för tidigt att uttala sig.

En av de mest tidskrävande punkterna på dagordningen var valet av revisorer. Den auktoriserade revisorsposten upptas av PwC, men utöver den skulle två till utses. Att rösta två gånger visade sig vara ett komplicerat projekt. Efter ett antal försök med olika sätt att använda tekniken stod det ändå klart att Josefin Kärf (UUS) och Emma van Aller (oberoende) blir revisorer. Michael Holtorf blev utan post och hans parti AFK valde att reservera sig.

När studentledamot till konsistoriet skulle utses stod valet mellan Fredrik Hultman (AFK) och Martin Holmer (VSF). Första frågan till kandidaterna ställdes av Gustav Sundell.

– Hur bra är ni på norska?

Varpå Martin Holmer hänvisade till SKAM och Fredrik Hultman tillkännagav att hans bästa kompis är halvnorsk. Sedan undrade Daniel Simmons hur de ser på suppleantplatserna i konsistoriet. Båda ansåg att de bör vara kvar.

– Icke röstberättigade har en viktig funktion, det behövs insyn, sade Martin Holmer, som därefter röstades fram som ledamot.

Suppleant i konsistoriet blev Sofie Annerfalk (S-studenter), som kandiderade mot Pontus Westerholm. AFK riktade återigen kritik mot samlingens vänstervridning. Westerholm bjöd i samband med detta på information om övriga engagemang.

– Här kommer “the bombshell” – jag kommer snart att vara föreningen Heimdals ordförande.

Nu hamnade ideologier i hetluften igen. Max Stenberg påpekade att man i konsistoriet inte representerar sitt parti utan alla studenter. Pontus Westerholm var inte nöjd med svaret.

– Det har bildats två nya kårer. Om ni inte har lyssnat på dem är ni ganska tondöva. De som lämnar Uppsala studentkår tycker inte att ni  representerar deras åsikter. Alla tycker inte att allt är politiskt, det skadar kåren om det inte finns en mångfald av åsikter.

 

Två ledamöter och två suppleanter till Studenthälsans styrelsen skulle enligt dagordningen utses, men Daniel Simmons yrkade på bordläggning. Detta på grund av pågående ombildning av Studenthälsan.

– Universitetet håller på att kliva ur och vi hoppas få in nationerna och Kuratorskonventet (läs mer i kommande Ergo, reds. anm.). Eftersom nationerna beslutar först nästa vecka är det bättre att bordlägga.

Fullmäktige biföll bordläggning.

Inga övriga frågor anmäldes och kvart i tio kunde konstfum avslutas. Ett av kvällens mest upplyftande inslag var att det fortfarande var ljust utanför Blåsenhus.