Illustration: Lina Svensk/ErgoarkivetTill hösten kommer UU att dra sig ur Studenthälsan i Uppsalas styrelse för att undvika en jävsituation i en framtida upphandling.

Motionsverksamheten för studenter konkurrensutsätts

Den studentmotionsverksamhet som idag drivs av Studenthälsan i Uppsala via Campus 1477 kommer i framtiden att konkurrensutsättas och tas över av en extern part. Studenthälsan kommer då att kunna vara med och konkurrera, men som en externa aktör oberoende av universitetet.

Foto: Uppsala universitetUniversitetets roll kommer vara att ta fram en kravprofil som de presumtiva motionsleverantörerna måste möta, berättar Eva Söderman, chef för enheten för studenthälsa vid studentavdelningen.

Ideellt

Studenthälsan i Uppsala är en ideell organisation med studentmajoritet i styrelsen som har till syfte att främja just studenters hälsa. De driver i nuläget motionsanläggningen Campus1477 med hjälp av ett underskottsbidrag från Uppsala universitet som får uppgå till max 2,7 miljoner kronor årligen, vilket dock kommer att fasas ut under kommande verksamhetsår för att Studenthälsan ska kunna vara med i framtida tjänstekoncessionsupphandling.

Vad handlar det här om?

Läs mer om bakgrunden till besluten:

Nej till avgift för träning

Universitetet vill ta över Studenthälsan

I oktober förra året tog Uppsala universitet över mottagningsdelen av den ideella organisationens Studenthälsans verksamhet. Detta efter att organisationen dragits med stora förluster. Planen var då att även Studenthälsans motionsverksamhet, det vill säga Campus 1477 vid Blåsenhus och Science Park, skulle tas över av universitetet. Men de planerna grusades efter ett besked från Regeringen.
– För att UU skulle kunna ta över verksamheten på Blåsenhus och Science Park skulle det krävas att vi fick ta betalt för träningskort, men vi fick nej på vår ansökan till utbildningsdepartementet om avgiftsbemyndigande, förklarar Eva Söderman som är chef för enheten för studenthälsa vid studentavdelningen.
Efter att beskedet kom genomförde man en förstudie för att utreda hur framtidens studentmotion vid Uppsala universitet skulle kunna se ut och lade, baserat på denna, fram tre handlingsförslag på hur man skulle kunna gå vidare med frågan. Universitetsdirektören beslutade att gå vidare med det förslag som innebär att motionsverksamheten kommer att konkurrensutsättas och tas över av en extern aktör. En så kallad tjänstekoncessionsupphandling.
– Universitetet kommer genom att konkurrensutsätta verksamheten hyra ut lokalerna till den externa leverantör som ska driva motionsverksamheten enligt de krav som universitetet ställer. Genom att ställa krav på att verksamheten ska vara inriktad särskilt mot studentmotion och studentidrott kommer vi sedan att kunna välja den leverantör med bäst anbud anpassat efter vår profil, säger Eva Söderman.

Att studentmotionen konkurrensutsätts innebär att Studenthälsan i Uppsala framöver kommer att vara med och konkurrera om att få driva den verksamhet som de i dagsläget redan driver.
– Marknaden bland gym- och motionsleverantörer är idag jättehård, så jag vill inte lämna ut för mycket uppgifter som kan försätta Studenthälsan i en tuffare situation än nödvändigt när de ska vara med och konkurrera om att får driva studentmotionen vid Uppsala universitet, säger Lena Rönnberg som är universitetsadjunkt vid UU och styrelseordförande för Studenthälsan i Uppsala.
Hon tror ändå att Studenthälsan har en god chans att gå vinnande ur en framtida upphandling tack vare att de har lång erfarenhet av att driva studentinriktad motionsverksamhet. Men för att de över huvud taget ska få vara med och konkurrera i upphandlingen krävs att de framöver vidtar en del åtgärder. Bland annat så kommer det driftsbidrag som Studenthälsan i Uppsala idag erhåller av universitetet för att kunna driva Campus 1477 att fasas ut under nästa verksamhetsår för att undvika en jävsituation.
– De som sköter upphandlingen, i det här fallet universitetet, kan inte stötta en av de potentiella leverantörerna ekonomiskt vid en framtida upphandling. Men vi jobbar aktivt i nuläget för att klara vår ekonomi och för att kunna lägga en budget i balans till nästa verksamhetsår. Vi har vidtagit ett antal åtgärder redan i år och förbereder oss för att vara väl rustade inför framtida upphandling, säger Lena Rönnberg.
Planen är att universitetet ska begära utträde ur Studenthälsan i Uppsalas styrelse helt och hållet till hösten, vilket innebär att Lena Rönnberg och de andra universitetsrepresentanterna kommer att lämna sina poster. Även detta för att undvika jäv.
– Universitetet kan inte upphandla sig själva. Jag kommer att lämna över till en annan ordförande vid styrelsemötet 14 juni redan, säger hon.
Till hösten kan alltså Studenthälsan i Uppsala komma att gå över till att bestå av enbart representanter för olika studentkårer och -föreningar.
– Eventuellt kan även nationerna komma att bli involverade i Studenthälsan. Så vi hoppas att duktiga och drivna studenter kommer att söka sig till styrelsen så att vi får så goda chanser som möjligt inför upphandlingen, säger Lena Rönnberg.
Det troliga är att Studenthälsan i Uppsala kommer att ansvara för motionsverksamheten även under 2018 och att en upphandling kan dra igång först i början av 2019.