Annons
Annons
”Det ska vara attraktivt som yrkesverksam att vilja handleda studenter under den första tiden i deras framtida yrke,” skriver representanter för US. (Personerna på bilden har inget med debattartikeln att göra.)
Foto: SRNL Researcher Intern/Flickr

Skapa den VFU studenterna förtjänar


Uppvärdera och underlätta VFU-handledarens roll och ge de studenter som måste resa till sin VFU rimlig kostnadsersättning, skriver representanter för Uppsala studentkår.

Ordet ”VFU” väcker många associationer. Det står för verksamhetsförlagd utbildning och är ett obligatoriskt moment som studenter för vissa legitimationsyrken måste få godkänt för att kunna få sin legitimation. De flesta studenter uppskattar VFU och tycker det är givande med praktiska inslag, men för en del innebär VFU långa pendlingstider och problem med stressade och oengagerade handledare.

Handledningen är en väsentlig del av VFU:n. Handledarens inställning till sin roll som handledare är viktigt för att ge studenter en rättvis bild av yrket. Därför önskar vi att universitetet fortsätter sitt arbete för att alla handledare ska ha gått en handledarutbildning, något som har varit väldigt uppskattat bland studenterna. Handledarutbildningen önskar vi också tydligare ska beröra konflikthantering mellan handledare och student. Vid fall där handledaren inte är lämplig för rollen måste det finnas en tydlig och enhetlig handlingsplan som möjliggör för studenten att byta handledare, och ändå få VFU:n godkänd.
En handledare måste även få möjlighet att avsätta tid för handledningen och det vore även önskvärt att handledare fick större ekonomisk kompensation för att ta emot VFU-studenter. Det ska vara attraktivt som yrkesverksam att vilja handleda studenter under den första tiden i deras framtida yrke. Något som inte är helt ovanligt är att studenter upplever att kvaliteten på VFU:n skiljer sig åt mellan olika orter. Det kan gälla vilka uppgifter och moment som studenterna får delta i och hur väl handledningen fungerar. Universitetet måste ta sitt ansvar för att alla studenter får en likvärdig VFU, oavsett placeringsort.

Ett problem som är nästan ofrånkomligt när det gäller VFU är dolda kostnader. Det är sällan möjligt för alla studenter som studerar ett program att få VFU-placering i Uppsala. För en del studenter, såsom lärarstudenter, brukar placeringen i så fall ske i gränskommuner, medan andra studenter som logoped- och läkarstudenter kan få genomföra sin VFU på en helt annan ort som Falun eller Västerås. Då tillkommer kostnader för boende och resor, vilket universitet endast ersätter bland annat logopedstudenter för upp till 75 procent. Logopedstudenter får inte heller hjälp av institutionen med att hitta boende, vilket för många leder till stor stress. Även lärarstudenterna får stå för en fjärdedel av kostnaderna själva, och eftersom en lärarstudent får räkna med en placering med upp till 90 minuters restid enkel väg, blir följden dyra kollektivtrafikskostnader. Det är inte rimligt att studenter inte blir ersatta fullt ut av universitetet, det ska inte kosta att examineras

Avslutningsvis vill vi som representerar studenter vid fakulteten för utbildningsvetenskaper och vid den medicinska fakulteten poängtera att vi överlag upplever att samarbetet mellan studenter, institutioner och VFU-koordinationerna fungerar bra och att universitetet lyssnar på studenternas synpunkter. Vår förhoppning är att universitetet fortsätter att göra vad de kan från sin sida för att föra en dialog kring de problembilder som finns med de regioner och kommuner som förser studenterna med VFU-platser. Våra studenter förtjänar en väl fungerande VFU

Ludvig Lundgren
ordförande Uppsala studentkår
Frida Ahlsved Tidén
ordförande Sektion Lära
Alina Lantto Qvarfort
vice ordförande Sektion Lära
Amanda Lindberg
ordförande Medicinska sektionen
Anna Torstensson
vice ordförande Medicinska sektionen


Annons

Annons