Annons
Annons
Alva Cedergren och Amanda Tedenljung var kritiska till hur valutskottet behandlat deras ansökan om att bilda ett nytt parti.
Foto: Sigrid Asker

Från trög start till känslostorm på februarifum


Motionärer som var kritiska till att valutskottet nekat dem att registrera ett nytt parti skapade debatt och rörde upp känslor under gårdagens fullmäktigesammanträde, som i övrigt gick i relativt sakta mak.

Det blev en ovanligt sävlig start på gårdagens fullmäktigemöte. Kanske berodde det på den omständliga runtflyttningen av punkter på dagordningen i kombination med att valärenden (som inte brukar uppbåda störst engagemang direkt) blev en av de punkter som avhandlades först. Det blev långa tystnader, ovilliga nomineringar och flera “visst, jag kan väl göra det” och “jag kan bli om man inte behöver gå på en massa möten.”

Till slut tillsattes i alla fall de flesta av de vakanta posterna som fanns uppe på dagordningen, däribland tre nya ledamöter till kårstyrelsen – en MedSek-representant (Amanda Lindberg), en Sektion Lära-representant (Frida Ahlsved Tidén) och en HumSek-representant (Robin Pelgrom) – val till den fjärde vakanta posten bordlades.

Att flera representanter för sektionerna valdes in i styrelsen föranleddes av styrelsens inskickade proposition om kårstyrelsens sammansättning som avhandlades härnäst. Propositionen gick i korta drag ut på att sektionernas inflytande i styrelsen ska säkras framöver genom att regleras i kårstadgan.

– Vi vill att sektionerna får ett större inflytande genom att de får välja in varsin representant i styrelsen. Vi vill också att alla i styrelsen har en personlig suppleant, även detta för att säkra sektionernas representation vid varje möte, förklarade kårordförande Ludvig Lundgren.

I propositionen föreslås också att styrelsen ska innehålla “9, 10 eller 11 personer” snarare än “7, 9, 11 eller 13 personer” som det är idag.

Propositionen bifölls i sin helhet, men det kommer krävas ytterligare en röstning med bifall för att propositionen, som föreslår en stadgeändring, ska gå igenom. S-studenter lät föra till protokollet att de lade ner sina röster i frågan.

En proposition om ny process för verksamhetsplan avhandlades snabbt (bifölls – men som förslag till stadgeändring krävs ytterligare ett bifall), innan det var dags att ta sig an denna tidnings framtid. Kårordförande Ludvig Lundgren föredrog propositionen.

– Detta har varit en högt prioriterad fråga de senaste månaderna. Vi har fört samtal med andra kårer och det har gått framåt med nya hemsidan.

Ludvig Lundgren berättade att han även haft möten med universitetet för att se hur de kan hjälpa ekonomiskt. Propositionen röstades igenom, vilket innebär att fullmäktige sade ja till en framtagen offert för en ny hemsida, så inom en någorlunda överskådlig framtid kommer förhoppningsvis sajten du nu är inne på äntligen ha passerat millennieskiftet. Den som lever får se.

Även ett avtal om kårens nya standar röstades igenom utan knorranden (dock väckte en kommentar om “flaggan” viss munterhet), likaså propositionen om sektionsmedelsindelning. Sedan föredrog Ludvig Lundgren en proposition om medlemsavgift. Där fanns ett förslag om att utreda möjligheten att ge nya studenter rabatt. För att fatta ett sådant beslut måste man först försäkra att det är stadgeenligt, varför propositionen bordlades till nästa fum.

– Detta kan vara något stort och bra om det går att genomföra, sade Ludvig Lundgren.

Efter en kortare paus var det dags för interpellationer – det vill säga frågor som begär ett utförligare svar. Tre personer på vänsterflanken hade ställt en interpellation till kårens valutskott (de som sköter kårvalet rent praktiskt). Frågorna rörde försöket att registrera ett nytt parti – Progressiva Listan – till årets kårval, som Ergo skrivit en del om den senaste tiden. Partiet nekades registrering då valutskottet bedömde att den lista med underskrifter (minst 25 personer som ger sitt stöd till skapandet av partiet) som krävs för att registreringen ska gå igenom, inte var korrekt framtagen. Valutskottet ansåg inte att personerna som skrivit under listan “uttryckligen” hade gett sitt stöd till partiet. Valutskottets skriftliga svar till interpellanterna var:

“Utskottet anser att uttryckt stöd behöver redovisas direkt till utskottet och inte till en annan part. Hur det ska redovisas specificeras inte vilket är varför föreningens ansökan inte blev nekad för att de inte lämnade in underskrifter utan för att de inte lämnade in någonting alls som kunde tolkas som uttryckt stöd inom den tidsrymd som regleras av stadgarna.”

– Vi tycker att valutskottet har tolkat vår ansökan illvilligt och att deras definition av “uttryckligen” känns godtyckligt. Det borde inte finnas några tvivel om att underskrifterna vi skickade in gav stöd till vår partiregistrering, sa Amanda Tedenljung (Fi-studenter), som var den som skickade in registreringsansökan för Progressiva Listans räkning.

John Linder (S-studenter) menade att han hade hört rykten om att valutskottet hade tänkt avslå S-studenters partiregistrering också då de hade skrivit “Laboremus” (en socialdemokratisk studentklubb, snarare än kårparti) istället för “S-studenter” på sin ansökan.

– Jag hade gärna hört valutskottets ordförandes motivering till att Progressiva Listan fick avslag i person, tillade han.

Fullmäktiges ordförande, Isak Rutqvist, ansåg inte att fullmäktige borde diskutera och spekulera kring valutskottets resonemang då de inte var på plats. S-studenter yrkade på att interpellationen skulle bordläggas då de inte ansåg att den fått ett tillfredsställande svar, men fullmäktige bedömde i slutändan att frågan hade blivit besvarad.

Tre interpellationer bordlades därefter, delvis eftersom interpellanten eller den som blev tillfrågad var frånvarande. Ytterligare en, gällande kårens jämlikhetsansvarige, ansågs besvarad och lades till handlingarna.

Nu hamnade Progressiva Listan åter i fokus, i och med en motion om tolkning av stadgan gällande tillåtelse att engagera sig i Uppsala studentkår. Det var Alva Cedergren (S-studenter), Amanda Tedenljung, (Fi-studenter), Sixten Svanberg (S-studenter) och Max Stenberg (S-studenter) som i en att-sats yrkade på en bedömning från fullmäktige kring giltigheten i beslutet att inte låta Progressiva Listan registrerar sig. Motionen föregicks av en diskussion, eftersom fumpresidiet ansåg det tveksamt hur motionen förhöll sig till stadgan, primärt eftersom det är valutskottet och inte fullmäktige som har mandat att besluta vilka partier som får registrera sig.

– Om fullmäktige beslutar hur valutskottet ska agera eller tolka stadgar finns risk för politiskt inflytande över hur valet fungerar, vilket kan skada demokratin, menade Ludvig Lundgren.

– Som före detta fumordförande kan jag säga att vi har sett i flera år att vi skulle behöva ett förtydligande kring hur stadgan ska tolkas, sade Leo Pierini (AFK).

Motionen föredrogs av motionärerna och stämningen var bitvis laddad. Riskerna med att det under nästa verksamhetsår bara kommer att finnas tre partier i fullmäktige och vikten av att uppmuntra engagemang trycktes på.

– Vi tror helt enkelt inte att det har gått rätt till. Vi vädjar till fullmäktige att kämpa för demokratin, sade Amanda Tedenljung.

En annan synpunkt från vänsterflanken gällde ordet “uttryckligen”, som man ansåg att valutskottet tolkat godtyckligt eller rentav illvilligt. Flera lyfte att det inte borde finnas några tvivel om att personerna på deras inlämnade lista stödjer partiet, även om de inte hade lämnat underskrifter utan bara personuppgifter. Mot det senare var det ingen som invände, men flera vidhöll att diskussionen i nuläget var fruktlös.

– Jag anser att det inte spelar någon roll vad vi tycker om att-satserna, för enligt stadgan är det valutskottet som beslutar senast 14 februari vilka partier som ska registreras. Enda utvägen Progressiva Listan har är att underkänna kårvalet, sade Gustav Sundell (UUS).

Max Stenberg påtalade att det borde finnas någonstans att vända sig om valutskottet gör fel. Daniel Simmons (UUS) svarade att det gör det.

– Ni kan överklaga efter valet. Tyvärr tycker jag att den här debatten går i cirklar, så jag yrkar på streck i debatten, sade han.

Innan strecket drogs gjordes ytterligare några uttalanden.

– Det här är en sådan dag som gör det så svårt att arbeta i den här organisationen. Jag vill verkligen att vi tänker igenom varför vi gör det svårt för andra att engagera sig, sade Amanda Tedenljung.

Alva Cedergren slog ett sista slag för att yrka på bifall av motionen och John Linder påpekade än en gång att även S-studenter enligt rykte var nära att nekas registrering och att det är svårt att inte se det som att några vill sabotera för andra.

Voteringen genomfördes och resultatet blev att den sista att-satsen, att Uppsala studentkår på längre sikt ska utreda hur instruktionerna för att ställa upp i kårvalet kan förtydligas och förenklas, bifölls med stor marginal. Övriga att-satser avslogs.

Luften gick halvt ur rummet efter den känslosamma motionsdebatten, men än fanns ett fåtal punkter kvar på dagordningen. Ett par val till SFS (Sveriges förenade studentkårer, samarbetsorgan för sveriges förenade studentkårer, duh) skulle göras. Fullmäktige beslutade att skicka en delegation på åtta personer till SFS fullmäktige som kommer hållas i början av maj. Övriga eventuella nomineringar (det är inget tvång) till SFS styrelse, revisorer och doktorandkommitté delegerades till den valda delegationen.

Osedvanligt nog skulle därefter styrelsen föredra sitt PM (vilket brukar göras i början av mötet), alltså en recap av vad de har gjort sedan senast.

– Vi har haft en väldigt intensiv period sedan strax innan årsskiftet. Det som har tagit mest tid har varit frågan om hyreshöjningen i Observatoriet. Vi har författat skrivelser, fått en debattartikel publicerad i UNT och jag har debatterat i frågan i P4. Vi har även lyckats få till så att de har tagit upp frågan i konsistoriet, sa Ludvig Lundgren.

De kommer att ha en fortsatt dialog med universitetet och Akademiförvaltningen.

– Akademiförvaltningen har rätt att begära marknadsmässiga hyror, men de har verkligen ingen skyldighet att göra det som de påstår. Vi kommer fortsätta trycka på dem, även om det inte ser så ljust ut just nu.

Fum-ordförande avslutade mötet med att påminna ledamöterna om att betala sin kåravgift senast 28 februari om man vill behålla sin plats i fullmäktige. Klockan 20.57 förklarades mötet avslutat.


Annons

Annons

Uppsnappat:

nbsp;...och de åt och drack, och de drack och åt i bänkraderna, trots att de kanske inte borde ha gjort det? Ergo tyckte sig nämligen se en laminerad skylt uppsatt på talarpodiet med en överstruken hamburgare och dryck. Har Blåsenhus intendentur månne tröttnat på snaskandet under fullmäktigemötena? Kan det här innebära slutet för fullmäktigemackorna och kaffet? Eller är det en lagom stor rebellisk gärning för kårrävarna? Fortsättning följer.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…