Annons
Annons
Universitetshuste från ovan
Uppsala universitet utfärdade en felaktig juristexamen.
Foto: Lina Svensk

UU utfärdade examen av misstag


En student fick ut sin juristexamen utan att ha avslutat sitt examensarbete. När det uppdagades att en personförväxling skett återkallades beslutet, vilket nu överklagas av studenten med hänvisning till principen om gynnande myndighetsbeslut.

4 september beviljades studenten, som vi kan kalla Samuel, juristexamen. Kursen Examensarbete fanns med i examensarbetet, dock i anslutning till titeln på en annan students uppsats. Två dagar senare meddelade Juridiska institutionen Samuel att hans examen återkallats eftersom det skett en personförväxling.

– Universitetet har gjort fel här. Ett betygsbeslut vinner såväl positiv som negativ rättskraft när det meddelas, säger Samuel, som valde att överklaga återkallandet av examen.

För hans del började det med att han i slutet av augusti fick en e-postavisering om att ett nytt betyg rapporterats in till Ladok – högsta betyget AB för kursen Examensarbete. I Ladok framgick inte uppsatsens titel, varför Samuel menar att han omöjligt kunde veta att de förväxlat honom med någon annan. Visserligen var betyget förvånande med tanke på att han ännu inte lämnat in någon slutversion av sitt examensarbete, men Samuel såg ingen anledning att inte ansöka om examen.

– Jag hade ju fått ett betyg och uppfyllde kraven för juristexamen.

Efter att han fått sin examen återkallad motsatte sig Samuel beslutet i en skrivelse, med invändningen att det saknats lagligt stöd för att återkalla ett gynnande beslut. Beskedet han fick var att universitetet inte avsåg ompröva återkallandebeslutet. Enligt Samuel angavs ingen rättslig grund för detta.

Nu yrkar han på att överklagandenämnden ska fastställa examensbeslutet, eller i andra hand vilandeförklara det tills han har hunnit slutföra sitt examensarbete.

”Ett betygsbeslut vinner så väl positiv som negativ rättskraft omedelbart när det meddelas. I motsats till vad universitetet anför i det överklagade omprövningsbeslutet innebar registreringen att den Klagande ur förvaltningsrättsligt hänseende fullgjort de kursfordringar om 270 hp, inklusive 30 hp självständigt arbete, som enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) krävs för juristexamen. Kraven var i vart fall uppfyllda till och med ändringen av registreringsbeslutet. Även för det fall att den felaktiga registreringen inte skulle anses uppfylla de formella kraven för examen har detta, ur objektivt hänseende, varit omöjligt för den Klagande att vara medveten om. Som framgått implicit av redogörelsen för hur den Klagande bedömt betygsbeslutets rättsliga ställning, har den Klagande inte heller, i sådana fall, faktiskt varit medveten om det.”

Anders Gardikro, chef för Examensenheten, väljer i samråd med Juridiska avdelningen på Uppsala universitet att inte kommentera ärendet innan det yttrande som Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) begärt in senast 17 december.

– Det här är ett ytterst ovanligt fall, säger Anders Gardikro.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?