Annons
Annons
Bild fum
Ännu ett hyfsat smidigt fullmäktigemöte på distans genomfördes på tisdagskvällen.
Foto: Print screen

Förlorad rösträtt och datumbalett på marsfum


Snart kanske inte alla kårmedlemmar kommer få rösta i kårvalet – och själva valet ska inte att hållas på samma datum varje år. Tisdagens kårfullmäktigemöte röstade för ett antal propositioner som förändrar formerna för kårvalet – dessutom bjöds det på en vändning värd att skriva in i historieböckerna: S-studenter valde att hålla med AFK.

Det som innan var undantag har nu blivit norm även i fullmäktigesammanhang – Zoom agerade återigen mötesplats för gårdagens sammanträde. Utöver lite svajigt ljud från mötesordförande Isak Rutqvist så stod sig kvaliteten på mötet ändå hyfsat (till skillnad från på januarifum).

25 röstberättigade ledamöter närvarade vid mötets öppnande och Isak Rutqvist inledde med att konstatera att fem ledamöter förlorat sina platser då de inte betalat sina kåravgifter i tid. Man gick sedan raskt vidare med att behandla den första av kvällens fyra propositioner.

– Det är en proposition som varit uppe för omröstning tidigare som möjliggör införandet av ett nytt röstningssystem i kårvalet, förklarade kårordförande Jacob Färnert (UUS).

Fullmäktige, som redan bifallit propositionen en gång (en stadgeändring kräver att förslaget röstas igenom två gånger på två olika möten), biföll propositionen även denna gång.

Mötets andra proposition handlade om fullmäktiges arbetsordning, en uppdatering av den för att vara specifik.

– Det här är ett initiativ som tagits av fullmäktiges presidium. Sammanfattningsvis berör uppdateringen främst förtydliganden av punkter som är svåra att tolka, ta bort regler som fullmäktige i praktiken inte följer vad gäller till exempel talordning och sluten votering, samt att formalisera informell mötesformalia, sa Jacob Färnert.

I förslaget ingick även att införa möjlighet för fullmäktige att bilda utskott som i första hand ska agera som remissinstanser för kårstyrelsen men som också får ta fram egna förslag inför fullmäktigebeslut.

– För att öka intresset ska fullmäktige ha två utskott som bereder frågor – organisationsutskottet och påverkansutskottet, sa Jacob Färnert.

Efter en kortare frågestund röstade fum igenom även denna proposition. (Ergo hoppas att organisationsutskottet inte kommer bli en lika het potatis som den nu nedlagda organisationskommitén).

"Jag håller inte med om att det sker en maktändring."

Näst på tur blev att behandla proposition om ändringar i valordningen – ett förslag som handlade om att låta valberedningen fritt bestämma mellan vilka datum kårvalet ska hållas. Idag hålls det ju, som bekant, alltid mellan 7 och 21 april.

– För två år sen sammanföll kårvalet med påsken och det kan ha påverkat hur många som röstade. Förra året flyttades valet på grund av tekniska strul, vilket innebar att det bröt mot stadgarna. Vi vill helt enkelt möjliggöra för ett bättre val. Det här genomförs redan av vår vänkår i Umeå, förklarade Jacob Färnert,

AFK:s Daniel Åkerman ansåg att förslaget hade en del brister:

– Jag delar styrelsens synpunkt att datumen är oflexibla, men tycker att man går för långt om man helt tar bort ramarna. Där styrelsen helt vill ta bort datumregleringen föreslår jag istället en relativ datumreglering.

Han hade skickat in en mängd ändringsyrkanden som bland annat satte upp gränser för när valet skulle kunna hållas samt när partiregistrering var tvungen att ske. Daniel Åkerman var kritisk till att fum annars skulle få alldeles för stort svängrum och kunna styra datumen för kårvalet vilket bland annat skulle kunna leda till ännu större risk att studenter som vill registrera ett nytt parti missar datumen.

– Anledningen till att datumen över huvud taget regleras i stadgan är för att undvika teoretiska scenarion där de blir till problem, framhöll Daniel Åkerman.

Jacob Färnert stod fast vid sitt förslag och tycktes aningen irriterad över Daniel Åkermans ändringsförslag.

– Det målas upp ett scenario där fum tar över ägandet av frågan, men fum äger redan den här frågan. Jag håller inte med om att det sker en maktändring. Vi måste enligt lag ha ett demokratiskt val och det sker även med de ramar som föreslås. Jag yrkar på bifall för styrelsens förslag, sa Jacob Färnert.

Daniel Åkerman stod på sig och hävdade att fums ägande av frågan inte ska tas på så lättvindigt som styrelsen gjort i sitt förslag.

– Fum kan inte ändra det här så lätt, det är en stadgeändring som kräver två tredjedelars majoritet på två möten just för att man inte ska kunna fatta några sådana här förhastade beslut, sa Daniel Åkerman.

– Fum kan absolut fatta sådana här beslut. Det stämmer helt enkelt inte, svarade Jacob Färnert.

Fumordförande Isak Rutqvist bröt nu in och påtalade att det var omfattande ändringsyrkanden det rörde sig om och att en röstning i frågan skulle bli väl omständlig med ett så splittrat rum (ändringen krävde trots allt att 22 av de 25 närvarande skulle bifalla propositionen för att den skulle gå igenom). Slutligen kom före detta kårordförande Johannes Bäck på den briljanta idén att ta en paus så att alla i lugn och ro kunde läsa igenom Daniel Åkermans förslag. När fumförsamlingen så åter samlades skedde något nästan historiskt: S-studenter valde att gå på AFK-ledamotens linje.

– S-studenter har köpt Daniel Åkermans argumentation, vi tycker att det är rätt väg att gå, sa Clara Rydström.

Ergo skickades under några minuter ut i ett “break out room” med övriga närvarande utan rösträtt och kom tillbaka lagom till att fum röstat för Daniel Åkermans förslag. I och med att det rör en stadgeändring så måste fum rösta igenom förslaget ännu en gång innan propositionen börjar gälla, men gör de det kan alltså datumen för kårvalet nästa år komma att regleras.
 

"Partiet kom fram till åsikten att vi vill kämpa för att behålla Ergo."


Annons

Annons

Nästa proposition innehöll en del stadgeändringar som förvånansvärt nog inte alls väckte samma diskussion. En av ändringarna handlade om att skilja på kårmedlemmar som är studerande och icke-studerande.

– För tillfället får alla medlemmar i Uppsala studentkår rösta. Vi har ett flertal medlemmar som varit med i flera decennier, som inte pluggar men fortfarande får rösta. Vårt förslag är att man antingen är student och vanlig medlem, eller så är man stödmedlem och får inte rösta, det blir mer demokratiskt, sa Jacob Färnert.

Enligt propositionen löd förslaget om stödmedlemmar så här: “Den föreslagna ändringen skapar en ny medlemskategori som möjliggör tidigare studenter eller övriga individer som vill stödja kåren att fortsätta göra det utan att man samtidigt urvattnar kårens grundläggande uppdrag.” Daniel Åkerman ville veta hur man rent praktiskt skulle gå tillväga för att skilja individerna åt.

– Jag har förtroende för att systemet klarar det, svarade Jacob Färnert.

Nog för att Ergo inte har någon åsikt i frågan, men vårt minne sträcker sig längre bak än många av de nu sittande fumledamötenas – frågan om stödmedlemsskap för icke-studerande medlemmar diskuterades på ett fullmäktigemöte redan för några år sedan, men sköts då snabbt ner för att man just kom till slutsatsen att systemet inte skulle klara av att särskilja medlemmarna på ett önskvärt sätt (vad händer till exempel med de som har studieuppehåll en termin eller två? Ska de inte ha rätt att rösta i ett val som kan påverka deras studietid när de återgår till studierna? Och vad kommer hända med valdeltagandet?). Någon diskussion kring den här frågan uppstod dock inte under gårdagen. Propositionen röstades igenom en första gång (återigen – två fumbeslut krävs då det är en stadgeändring).

Så gick man över till PM och Jacob Färnert berättade vad man sysslat med den senaste tiden. Mycket kort snuddade han vid omorganiseringen (i vilken Ergo under förra veckan stod vid ättestupans rand innan universitetet sträckte ut en hjälpande hand). Daniel Åkerman passade på att fråga om Ergo. Han undrade hur styrelsens arbete såg ut i och med att S-studenter i helgen ändrade sig i Ergofrågan och bestämde sig att jobba för tidningen fortlevnad och ville veta vad planen hade varit om inte universitetet hade gått in och löst situationen.

– Jag kan inte uttala mig om S-studenter. Som ordförande har jag som vision att förvalta våra resurser väl, mitt mål är att presentera en budget som ger sådana resultat – det har vi gjort. Det andra tänker jag inte kommentera, tack.

S-student, tillika styrelsemedlem, Clara Rydström flikade in en kort förklaring som också undvek frågan om hur själva styrelsearbetet gått till.

– Partiet kom fram till åsikten att vi vill kämpa för att behålla Ergo. Så mycket mer kan jag inte säga om det.

Efter att sektion Lära och Samhällsvetenskapliga sektionen dragit sina pm kunde mötet avslutas 18.33.

Läs mer

2021-04-16 14:50
Ekonomikumparken, Seminarieparken och Stadsträdgården kommer inte att vara tillåtna besöka under valborgshelgen…
2021-04-16 11:34
Med sol i hjärtat, sol i sinne tog sig Ergo ut på tur längsmed Fyrisån för att höra vad studenterna tycker om lite…
2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.