Annons
Annons
Uppsala universitet och UUFS är oeniga om elektorsförsamlingarnas sammansättning och om vilka beredningar och beslut som studenterna bör vara representerade inom.
Uppsala universitet och UUFS är oeniga om elektorsförsamlingarnas sammansättning och om vilka beredningar och beslut som studenterna bör vara representerade inom.
Foto: UUFS/Sandra Gunnarsson

UUFS anmäler Uppsala universitet till Universitetskanslersämbetet


Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS) har skickat in en anmälan mot Uppsala universitet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anmälan gäller studentrepresentation vid elektorsförsamlingarna, som bland annat har i uppdrag att förbereda och ta fram förslag till ordförande och vice ordförande för Uppsala universitets områdesnämnder. UUFS menar att man inte följer högskolelagen ordentligt genom att inte inkludera studentrepresentanter i dessa församlingar, medan universitetet hävdar att man säkerställer studenters representation på andra sätt.

Uppsala universitet är uppdelat på tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap. Nämnderna ansvarar främst för verksamheten för de berörda vetenskaperna, såsom forskning och utbildning, men de beslutar också om resursfördelningen mellan de olika institutionerna.

Frågan om studentrepresentation inom elektorsförsamlingarna aktualiserades tidigare i vår när Uppsala universitet skickade ut en remiss för att samla in synpunkter på ett förslag till riktlinjer för val av ledamöter till områdes- och fakultetsnämnder 2023-2026. Remissen skickades bland annat ut till UUFS, som noterade att förslaget om elektorsförsamlingens sammansättning inte inkluderade några studentrepresentanter. UUFS föreslog en revidering av riktlinjerna som skulle innebära att studentrepresentanter räknas in i församlingarna. I sitt remissvar menar UUFS att flera av de frågor som församlingarna har inflytande över har betydelse för utbildning och för studenters situation, och att studenterna därför har rätt att vara representerade vid utvalda beredningar och beslut i enlighet med högskolelagen.

Trots UUFS förslag beslutade man senare i maj att studentrepresentanter trots allt inte skulle inkluderas elektorsförsamlingarna. Organisationen mottog då en skriftlig motivering av beslutet från rektor Anders Hagfeldt. En central fråga där det råder oenighet mellan universitetet och UUFS gäller elektorsförsamlingens uppdrag att förbereda och ta fram förslag till ordförande och vice ordförande, samt att verkställa val av övriga ledarmöter -  exklusive studentrepresentanter - till områdesnämnden. Här tycker universitetet att vetenskapsområdena ska ha möjlighet att själva välja sina egna representanter.

- Vetenskapsområdena utser alltså sina representanter i områdes- och fakultetsnämnd, och i den processen har personer med vetenskaplig kompetens rösträtt. Studenterna utser sedan sina representanter till nämnderna. Universitetet anser att de två processerna bör löpa parallellt, vetenskapsområdena tar hand om valet av sina representanter och studenterna tar hand om valet av sina, skriver rektor Anders Hagfeldt i sitt brev till UUFS.


Annons

Annons

I den skriftliga motiveringen påpekar man att studenterna fortfarande har inflytande inom den verksamhet som bedrivs av områdesnämnderna eftersom att studentrepresentanter ingår i samtliga av de nämnderna. Man skriver också att universitetet vill ge insyn i vetenskapsområdenas valprocesser, och att man därför valt att ge ordförande i valberedningen ett uppdrag att samtala med studentrepresentanter tidigt i den processen.

UUFS:s representant Emmy Sköld tycker inte att förslaget om tidiga samtal mellan ordförande och studentrepresentanter är tillräckligt för att säkerställa inflytande.

- I sitt brev säger de att studenterna ska rådfrågas eller bli företrädda tidigt i processen, vilket de tycker är likställt vid den här beredningen, men det håller vi inte med om, säger Emmy Sköld.

Hon menar att det gör skillnad för studenter att vara en likvärdig del av elektorsförsamlingen. Genom officiella representanter i församlingen kan studenter vara mer närvarande i beslut som fattas och man har möjlighet att förespråka kandidater som bryr sig mycket om studenterna och studiemiljön.

- Vi ser att studenterna påverkas så mycket av de här besluten. Vi vill sitta med i diskussionsforumet och driva frågor ur studenternas perspektiv, säger Emmy Sköld.

Rektor Anders Hagfeldt har valt att inte kommentera UUFS anmälan till UKÄ i nuläget, men kommunikationsdirektör Pernilla Björk hänvisar till den beslutsmotivering som rektorn skickade till organisationen i samband med att riktlinjerna fastställdes, och menar att man nu måste låta processen inom UKÄ ha sin gång.

 

Rättelse: En tidigare version av den här artikeln angav fel titel för Pernilla Björk. I en tidigare version av artikeln stod det att Pernilla Björk är rektorsassistent på Uppsala universitet. Pernilla Björks korrekta titel är kommunikationsdirektör. 

Läs mer

2023-03-27 15:17
Hundratals studenter köar för valborgsbiljetter i snöovädret. Ergo tar tempen på de köande och ställer frågor som "Hur…
2023-03-23 09:23
Under måndagsförmiddagen nåddes Ergo av informationen att Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) sagts upp från sitt…
2023-03-21 15:10
Ergo har blivit med ny chefredaktör. Lovisa Sjöström Johansson (jag) har tidigare läst journalistik på universitetet och…