Annons
I december startar Uppsala universitet ett forskningsprojekt med 15 olika partners i syfte att kartlägga orsakerna till varför vi på individnivå drabbas av psykisk ohälsa.
Foto: Unsplash: Hannah Busing/European Union

UU leder forskningsprojekt om psykisk ohälsa med 15 internationella partners


I december startar Uppsala universitet ett forskningsprojekt med 15 olika partners i syfte att kartlägga orsakerna till varför vi på individnivå drabbas av psykisk ohälsa. Projektet heter Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages (RE-MEND) och är tänkt att rikta in sig på fyra livsstadier då man anser att individens sårbarhet för psykisk sjukdom anses påverkas av hormonförändringar: det tidiga livet, puberteten, tiden omkring förlossning och i det sena livet. 

Det här femåriga arbetet görs i syfte att samordna data och kunskap i ett område som för med sig stort lidande för de drabbade. Ergo frågade Joëlle Rüegg, projektkoordinator för RE-MEND och miljöxtokilogiprofessor vid universitetet, närmre om vad projektet innebär. 

Hon berättar att man skrivit på ett kontrakt, ett s.k. grant agreement med EU där man bestämt att projektet kickar igång första december 2022 och att man fått anslaget inom ramprogrammet Horizon Europe. Mental hälsa blir särskilt relevant eftersom att det är en ständigt växande samhällsutmaning.
 
— Dessutom fokuserar det på ett understuderat område, nämligen samspelet mellan hormonella förändringar och hormonskillnader mellan kön och individer och mental ohälsa, berättar Joëlle Rüegg.
 
— Det är välkänt att det finns könsskillnader när det gäller mental ohälsa och även känsligare perioder i livet, t.ex. puberteten, där just stora hormonförändringar sker. Men sambandet mellan köns- och andra hormoner och mental ohälsa har inte kartlagts tillräckligt.

"Jag tror att transdisciplinära forskningsprojekt är det enda sättet att ta sig an sådana komplexa fenomen som mental ohälsa."


Annons

Annons

Förutom att koordinera forskargrupper i Sverige, övriga Europa, USA och Bangladesh är det sex olika forskargrupper på Uppsala universitet som är involverade i projektet.  Det ena är det transdisciplinära nätverrket WoMHER som är ett etablerat center i Uppsala  och som just handlar om mental ohälsa hos kvinnor i fertil ålder, och UnTox (Uppsala Platform for a Non-Toxic Environment)—ett nätverk av forskare vid universitetet som syftar till en hållbar produktion och säker användning av kemikalier och läkemedel, där man b.la studerar hormonstörande ämnen. Det vill säga, kemikalier som kan påverka hormonregleringen, och därmed även hjärnutvecklingen och funktionen. Detta är Rüeggs eget kärnforskningsområde.
 
Joëlle tycker att det är viktigt att integrera biologi, liksom sociala och medicinska aspekter i forskningen.
 
— Jag tror att transdisciplinära forskningsprojekt är det enda sättet att ta sig an sådana komplexa fenomen som mental ohälsa. Många discipliner har olika pusselbitar kring faktorer som är involverade men vi måste sätta ihop dem för att få en omfattande förståelse om vad som gör att vissa drabbas och andra inte, och för att kunna förebygga och behandla mental ohälsa på ett mer holistiskt sätt.

RE-MEND har fått en 5-årig finansiering och det man vill åstadkomma är delvis att kartlägga kunskapen kring vilka faktorer, ärftliga och från den fysiska och sociala miljön, som påverkar en individs mentala hälsa, och hur det hänger ihop med hormonförändringar i olika livsstadier. Sedan vill man kunna etablera de biologiska markörer som spelar roll och således kunna arbeta både förebyggande och behandlande i frågor där man på längre sikt börjar ta mer konkret hänsyn till både kön och individuella faktorer i frågor rörande psykisk (o)hälsa.

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…