Annons
FUM-referat
Foto: Lovisa Sjöström Johansson

Fullmäktige avslår och bordlägger på aprilsammanträdet


Kårfullmäktiges aprilsammanträde ägde rum under onsdagseftermiddagen. Ergo var såklart där.

Den här tjänstens stora make or break-moment är här. Undertecknad rapporterar från sitt första fullmäktigemöte (FUM). Kan hon göra det torra mindre torrt, undrar ni? Kanske inte. Men det är möjligt att det kan bli mer som ett torrt vitt vin på uteservering snarare än torrt som i fnasiga händer efter vintercykelturen hem från campus. Den som lever  får se.

Så, det börjar starkt. 15 ledamöter av 30 tillsatta är på plats, precis det antal som krävs för att fullmäktige att vara beslutsföra. Skönt skönt - mötet kan bli produktivt!

Sen följer diverse formalia. Kallelse och dagordning godkänns (utöver ett tillägg på punkt 4 om rollen som tofsvipa). Heja heja. Alexander Wilson van Deurs blir justerare tillika rösträknare och Ernst Bergman blir rösträknare. Spännande. Vi fortsätter.

Föregående protokoll läggs till handlingarna och valärenden påbörjas. Typ alla bordläggs. För alla valärenden som bordläggs hänvisar Ergo till protokollet. Det var många och undertecknad hann inte riktigt med.

Sen blir det dags att välja en företrädare med närvaro och yttranderätt i Styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning AB och Uppsala universitets stiftelseförvaltning med mandatperioden kommande verksamhetsår. Anton Sánchez Sulejmani nomineras och väljs av fullmäktige till posten.

Dags att välja ny tofsvipa! För den som inte vet vad detta är, utöver en fågelart, så är det den som håller i tofsarna på standaret vid finare tillställningar, som exempelvis under Nobelveckan. Det brukar vara två stycken - en per tofs. Såklart. Fullmäktige väljer Klara Strindlund till ny tofsvipa. Kul ämbete ändå? Gulligt. Vill typ ha?

Nästa punkt är propositioner, där det inkommit en till dagens möte. Propositionen handlar om service och villkor för kårföreningar och presenteras av Linnea Rydén. Syftet med dokumentet är att det ska agera som en förteckning av de villkor och den service som Uppsala studentkår erbjuder sina kårföreningar. Propositionen godkänns av kårfullmäktige.

Efter detta diskuteras motionen att African Students Association of Uppsala skulle vilja bli en del av Uppsala studentkår som en kårförening. Ordförande Earl Dube för föreningen föredrar och beskriver varför de önskar vara en del av kåren. De upplever att detta skulle innebära att föreningen får större räckvidd och ge större möjligheter till ekonomiskt och organisatoriskt stöd. Styrelsen ser positivt på önskemålet, men föreslår att fullmäktige avslår motionen i nuläget, då den i dagsläget rent praktiskt inte kan godkännas utifrån organisationens reglementen. En ny kårförening måste ha en koppling till någon av sektionerna i nuläget. Fullmäktige beslutar efter styrelsens förslag att avslå förfrågan den här gången, men upplyser också om att detta är något man ämnar jobba med under nästkommande verksamhetsår.

Sen är det dags för promemorior. Styrelsens PM för aprilfullmäktige föredras av Alexander Wilson van Deurs. Innehållet kan sammanfattas med att man har skickat in en skrivelse angående gratis mensskydd till universitetet men fått avslag, att man jobbat med verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt att man sedan förra sammanträdet fått igenom prissänkning på alla Högskolerestaurangers campus caféer. Man kommer att vidare arbeta för att prissänkningarna även ska omfatta de campus som inte har Högskoleresturanger, exempelvis Blåsenhus och Engelska Parken.

Sektionerna (MedSek, HumSek och SamSek) berättar om sina respektive verksamheter och vad man jobbat med sedan förra mötet. MedSek har haft gasque och arbetsmarknadsmässa, HumSek ska ha gasque om två veckor och SamSek ska ha sin årliga Samsekskamp, där sektionens kårföreningar tävlar mot varandra.  

Efter detta förklaras mötet som avslutat, tydligen ett av det kortaste fullmäktigemöten som genomförts på länge - bara dryga halvtimmen. Så det var det. Snipp snapp snut så var sagan slut!


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…