Annons
Ekonomikum
Uppsala universitet riktar kritik mot nytt regeringsförslag.
Foto: Press/Mikael Wallerstedt

Uppsala universitet kritiska till ökad statlig styrning


Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och myndigheter, ombads av regeringen att dela synpunkter om. Promemorian innehöll förslag på hur universitet och högskolor kan öka sin kompetens i säkerhetsfrågor, men Uppsala universitet ställer sig kritisk till de förslag som presenterats.

I promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, som skickades till på remiss till lärosäten och myndigheter i slutet av januari, bad regeringen om svar på två utvalda avsnitt redan den 14 februari 2024. Uppsala universitet var ett av lärosätena som ombads framföra sina synpunkter.

Förslaget i 7.1 handlar om att kompetensen i säkerhetsfrågor ska tas i beaktning i nomineringen av styrelseledamöter som regeringen utser. Förslaget i 7.2 handlar om att införa ett tillägg i högskoleförordningen som ger styrelsen ansvar att besluta om viktiga frågor gällande verksamhetens säkerhet. Uppsala universitet har formulerat ett remissvar som “ifrågasätter” förslaget i 7.1. och “avstyrker” förslaget i 7.2, med medföljande motiveringar.

I remissvaret framför universitetet att säkerhetsfrågor är av största vikt, men att hanteringen av säkerhetsfrågor äger rum på bland annat fakultets-och institutionsnivå och inte på styrelsenivå. Vidare skrivs i generella synpunkter från universitetet “Den föreslagna utvidgningen av regeringens styrning av lärosätena är enligt Uppsala universitets mening inte förenlig med önskvärd balans mellan akademisk autonomi och statlig styrning.”

Även Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har lämnat ett remissvar till regeringen. SFS skriver i ett pressmeddelande att de ställer sig kritiska till förslagen med motiveringen att de inte är ändamålsenliga.
Alla remissvar finns att läsa i sin helhet på regeringens webbplats.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…