Annons
Annons
Gamla torget
Ett inriktningsbeslut har tagits för en omlokalisering på Gamla torget. Blir planerna verklighet flyttar IRES ut, och istället kommer sociologiska institutionen och institutionen för socialt arbete flyttas in i lokalerna.
Foto: David Naylor

Nya planer för Gamla torget - kan bli flytt


I januari tillsattes en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för att flytta om verksamheten inom Campus Gamla torget och mellan Engelska parken och Gamla torget. Syftet är att ta fram beslutsunderlag för en flytt innan sommaren, med målet att uppnå bättre lokalutnyttjande. Det är ännu oklart hur en flytt skulle påverka studenternas arbetsmiljö.

Under en längre tid har det funnits problem med att få ihop ekonomin vid Campus Gamla torget. Bland annat har bokningsfrekvensen av lokalerna varit låg. Ergo rapporterade i april 2023 om ett förslag om att stänga lärosalarna på plan 6 på Gamla torget för att spara på kostnader. Trots starka reaktioner från berörda studenter och studentföreningar blev lärosalarna tomställda vid terminsstarten våren 2024.

I juni 2023 togs av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ett så kallat inriktningsbeslut kring omlokalisering av Gamla torget. I januari 2024 tillsattes en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningar för en flytt inom Campus gamla torget och mellan Engelska parken och Gamla torget.

– Inriktningsbeslutet är inget skarpt flytt eller omlokaliseringsbeslut, men det ger uttryck för en tydlig viljeinriktning som sedan ska prövas och beredas för att man ska kunna komma till en punkt då man kan ta ställning för eller emot konkreta flyttprojekt, skriver Mattias Martinson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och ordförande i omlokaliseringsprojektets arbetsgrupp ett mejl till Ergo.

På Gamla torget finns nu Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) och institutionen för freds och konfliktforskning, samt campusets intendentur. Blir planerna verklighet flyttar IRES från Gamla torget till nya lokaler som då kommer att hyras i Ekermanska huset.

Till Gamla torget flyttar istället sociologiska institutionen och institutionen för socialt arbete som idag båda finns i Engelska parken.
– Institutionen för freds- och konfliktforskning kan då komma att behöva flytta om lite i huset för att få ett optimalt nyttjande av lokalerna tillsammans med sociologiska institutionen och institutionen för socialt arbete. Det är dock viktigt att understryka att detta är den inriktning områdesnämnden har bestämt att pröva om den är realistisk, inget är beslutat eller ens färdigdiskuterat med de olika intressenterna, skriver Mattias Martinson.

Han menar att det är rimligt att pröva denna lösning då undervisningslokalerna skulle utnyttjas mer av de institutionerna som har högre grad av undervisning, jämfört med IRES som i nuläget utnyttjar undervisningslokalerna i mycket lite utsträckning.

Hur skulle en flytt påverka studenternas studiemiljö?
– Den stora övergripande vinsten för studenterna är givetvis att mer pengar kan gå till undervisning. Vad gäller det praktiska läget vid en eventuell flytt kan studenterna påverkas på olika sätt, skriver Mattias Martinson.

Som alltid vid omställningar kan det bli olägenheter i samband med flytt och omställning av lokaler, men Mattias Martinson menar att det är ett övergående problem och att det finns lösningar som man kan ta till för att minska påverkan på det dagliga arbetet.

– Det kan bli en förändrad lokalsituation efter omställning, exempelvis om man bygger bort vissa ytor där nu studenter sitter. Men det finns ännu inga konkreta sådana saker att peka på. Det kan också uppstå nya ytor där studenter kan vara. Först senare i en ev. flyttprocess kan man göra konsekvensanalyser i det avseendet, skriver Mattias Martinson.

En annan fråga som kan påverka studenter vid en eventuell omlokalisering är tillgången av studieplatser. I nuläget kan studenter boka undervisningslokaler i TimeEdit att använda som studieplats när de inte används till undervisning. Genomförs flytten som planerat kommer lärosalarna på Gamla torget att bokas till undervisning i mycket högre utsträckning och därmed bli mindre tillgängliga för studenter.

– Hur detta kan slå vid en eventuell flytt är också något som man får göra en konsekvensanalys av i ett senare skede. På det hela taget är dock målet att en eventuell omlokalisering ska ge oss bättre grepp om studenternas arbetssituation och villkor på Gamla torget, så att arbetsmiljön utvecklas till det bättre, skriver Mattias Martinson.

 

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…