Annons

Åtminstone något huvud bör rulla


Utbildningsdepartementets utredning om Stiftelsehögskolor är på väg att sågas längs fotknölarna av en ytterst kritisk remissopinion. Justitiekanslern utdelar en svidande bakläxa. Kanslern konstaterar att frågan om huruvida högskolestiftelserna i något avseende kommer att ägna sig åt myndighetsutövning, överhuvudtaget inte berörs. Det är därför, skriver JK, inte minst ifråga om studenters och anställdas rättssäkerhet, nödvändigt att mer ingående belysa dessa frågor innan ett förslag läggs på riksdagens bord.

Kungliga biblioteket erinrar om att förslaget inte alls beaktat biblioteks- eller informationsförsörjningsfrågor. Utredningen har helt ignorerat de tilltänkta stiftelsehögskolornas förhållande till det övriga biblioteksväsendet och allmänhetens tillträde till biblioteken. KB anser att förslagen i promemorian föranleder behov av flera lagändringar och fördjupad konsekvensanalys.
Universitetskanslerämbetet framhåller att studenterna riskerar att göra rättsförluster. En del av ämbetets kommentarer får departementet att framstå som direkt oprofessionellt. nbsp; Ämbetet erinrar om behovet av rättsliga klarlägganden när det gäller antagning, tillgodoräknande, förvaltningslagens tillämplighet, examensbevis och avskiljande, med mera.

Lunds universitet inleder sitt yttrande ”den nu föreslagna vägen är inte lämplig” och kritiserar sönder och samman förslaget i sex punkter. Det är inte frågan om riktiga stiftelser. Politisk samsyn saknas. Fastighetsfrågan är inte tillräckligt utredd. Den tilltänkta friheten är på grund av detaljstyrning från departementet inte värd något. Förslaget och dess konsekvenser är bristfälligt utredda och beskrivna. Det saknas en analys av den skiktning i A och B-lag, som blir nödvändig om vissa universitet ska konkurrera med världens främsta.

Uppsala universitets yttrande är ännu inte fastställt. Men allt talar för att det också kommer att vara utomordentligt kritiskt, liksom övriga universitet och högskolors. Fränast och mest klarsynt är historieprofessorn Janne Lindegren, dekanus för historisk-filosofiska fakulteten, som i ett satiriskt yttrande skriver: Fakulteten bejakar med stor välvilja detta regeringens nya kraftfulla slag i luften som ligger helt i linje med alla föregående. Det är endast logiskt att man i ett mediokratiskt marknadssamhälle som vårt med en långt genomförd skendemokrati och där man också för universitetens del redan infört en skenautonomi nu fullföljer politiken och förvandlar dem till skenstiftelser. Därigenom kan förhoppningsvis ytterligare steg tas på vägen mot, att med vidareutvecklande av kunskapstriangelns logik, fortsätta omstöpningen av universitet och högskolor från kunskapsproducerande och kunskapsförmedlande organisationer till omsättningsmaximerande sysselsättningsregulatorer.

Att det blir några stiftelsehögskolor
är efter den allmänna sågningen av förslaget högst osannolikt. Faktum är att departementet gjort bort sig rejält. Snarare än att vinna röster till nästa års val framstår departementet som befolkat av klåpare, som ett sänke för alliansen. Frågan inställer sig hur länge Fredrik Reinfeldt tänker låta major Björklund och universitetsdirektör Honeth hållas? Åtminstone något huvud bör rulla i den närmaste framtiden.


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-25 14:59
Det är mycket som tar slut i maj, mycket mer än i december. Men det smyger sig på mer så här års. Skymt bakom grönska…
2023-05-11 15:38
Våren kom tillslut och solen skiner här i den lilla fickan mellan valborg och vårbal, den gyllene tiden när allt är…
2023-04-20 09:17
I nya kolumnen "Chefredaktören har ordet" kommenterar Lovisa Sjöström Johansson på samtidsfenomen och aktualiteter i…