Annons
Annons

“Principiellt tveksamt från UKÄ”


Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har tillsynsansvar för forskarutbildningen. Ämbetets beslut är vägledande för lärosätena. Ett av årets beslut är principiellt intressant. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hade avvisat en doktorand som ville återuppta sin forskarutbildning efter ett långt uppehåll, vilket föranledde en anmälan till UKÄ.

Praxis har varit att den som varit antagen som doktorand i princip haft rätt att disputera livet ut. Den som en gång registrerats som doktorand har haft rätt att kvarstå i registren, även om resurserna dragits in. Bortsett från frivillig avregistrering har det i princip bara funnits två vägar ut från forskarutbildningen. Antingen disputerar man eller så dör man.

Doktoranden hade antagits 1980, och varit aktiv fram till 1990 då han i praktiken avbröt sin forskarutbildning. Han anförde till förmån för sin sak att han under hela sitt yrkesverksamma liv fortsatt att fördjupa sina kunskaper genom diverse högskolekurser och systematiskt utvecklat sina teorier. Han hade alltså, enligt sin uppfattning, inte avslutat sina studier. Han ansåg även att det var stötande att representanter för SLU helt valt att bortse från att han med sina erfarenheter, idéer och kunskaper kan vara till för nytta för forskningen, för SLU, och för samhället.

UKÄ stödjer SLU:s tolkning och konstaterar att det inte framkommit att doktoranden medgivits en längre handledningstid än den som föreskrivits i den äldre högskoleförordningen. Enligt UKÄ:s uppfattning har doktoranden ej rätt att återuppta sina studier. Här stödjer sig ämbetet på en övergångsbestämmelse från 1993.
Att någon som antogs på 80-talet vill återuppta sin forskarutbildning hör till undantagen. Men saken har avsevärd principiell betydelse eftersom det i den nu gällande högskoleförordningen finns en övergångsbestämmelse som säger att ”den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.”

Den tolkning UKÄ nu gjort sig till företrädare för riskerar att skapa ett oklart rättsläge. Frågan inställer sig: får de som antagits före 1 juli 2007 ej försvara sina avhandlingar och ta ut examen? Blir de utlämnade till universitetets och institutionens nåd? Många skulle beröras. Med 80 procent egen forskning och 20 procent institutionstjänstgöring, vilket är det normala, är forskarutbildningen femårig. Men av dem som antogs 2005 hade endast 47 procent disputerat efter fem år. nbsp; Efter åtta år hade 72 procent disputerat. Det vill säga 28 procent, mer än var fjärde doktorand, var inte klar 2013. Av dem som antogs 2008 hade 48 procent disputerat efter fem år.

Detta innebär att inte ens hälften av doktoranderna blivit klara inom den tid som statsmakten föreskrivit. Rimligen finns hundratals avhandlingar som är nästan klara. Men inte blivit det på grund av doktoranderna tvingats ägna sig åt annat arbete för att klara räkningarna. Rimligen måste de utan strul ( ) få disputera enligt den nya examensordningen.


Annons

Annons

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…