Annons
Annons
Bild Copy paste
I några av de anmälda fallen i år har studenter kopierat text från otillåtna källor på internet.
Foto: Lina Svensk

Fler fuskanmälda när tenta skrivs hemifrån


Slumpade frågor och tydliga instruktioner om vad som är tillåtet tycks inte ha hjälpt. Sedan undervisningen gick över till distans och samtliga tentor nu skrivs hemifrån har fler studenter än tidigare anmälts för misstänkt fusk.

Anmälningarna om misstänkt fusk har ökat sedan Uppsala universitet övergick till distansundervisning. Mellan 18 mars och 11 maj i år har 25 anmälningar inkommit – under motsvarande period förra året anmäldes endast 11 studenter. Institutionen för läkemedelskemi står för flest anmälningar i år. På två olika tentor har man anmält totalt åtta studenter. Studierektor Jakob Haglöf, som skrivit samtliga anmälningar, säger att han inte kan uttala sig om huruvida fusket ökat då dessa ärenden ännu inte har hunnit behandlas av Uppsala universitets disciplinnämnd. Han konstaterar dock att mängden anmälningar sticker ut.
– Vi har definitivt anmält fler studenter än vad vi brukar göra under den här delen av vårterminen, säger Jakob Haglöf, studierektor vid institutionen för läkemedelskemi, Analytisk farmaceutisk kemi.
På ena kursens tenta (som Ergo rapporterat om här) fick studenterna slumpade frågor med olika siffror att räkna på. Vid rättning upptäcktes att några av studenternas svar inte överensstämde med frågorna de fått. I den andra kusens tenta misstänks fyra studenter ha kopierat text från otillåtna källor på internet. Urkundsgranskning upptäckte en del, men det var också vaksamma lärare som reagerade på språket, testade att köra stycket genom Google translate och hittade originalkällan.  
– Urkund är bra för att hitta direkta kopieringar, men inte direkta översättningar. Därför är det bra att man har lärare som rättar och vet hur man uttrycker sig i ämnet.

Jakob Haglöf berättar vidare att man lagt ner mycket tid på att förhindra att en sådan här situation ska uppstå – både genom att ge slumpade frågor och genom att tidigt gå ut med information om tentorna. Speciellt eftersom den ena tentan skrevs av studenter som är relativt nya.
– Vi har varit ännu tydligare än tidigare och har skickat ut information om kursmål, vad vi förväntar oss, utförliga instruktioner till själva tentan, samt information om vad som är tillåtet och inte.
Jakob Haglöf tror inte att studenterna planerat att ta hjälp av otillåtna medel, utan att det snarare handlar om att de befinner sig i en pressad situation.
– Jag tror mycket handlar om stress, speciellt i dagens läge när vardagen inte är som vanligt. Man kanske inte kan svaret så bra som man trodde och frestas att göra en liten koll. Men vi lärare är ganska bra på att se när det inte stämmer och det är lättare att åka dit än vad många tror.
 

 


Annons

Annons

Att studenterna blivit något mer benägna att fuska har också tentamenssamordnare Magnus Widqvist märkt av.
– Jo, det har nog ökat lite grann. I början hade inte alla tentor hunnit modifieras för hemskrivning, i hemtentamiljö är det svårt att se vad studenterna har tillgång till. Det är lite så att tillfället gör tjuven, säger Magnus Widqvist på enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration vid Uppsala universitet.  
Han berättar att det förs många diskussioner kring hur man ska lägga upp tentorna så att de blir säkrare mot fusk. I tentasystemet Inspera finns flera olika funktioner som ska göra det svårare för studenterna att samarbeta.
– Det finns bland annat de slumpade frågorna som gör att fråga 3 för en student är fråga 7 för en annan. Vi kan också lägga in flera olika versioner av samma fråga så att studenterna får svara på snarlika uppgifter. Det verktyget används flitigt och gör det svårare att göra tentan till ett grupparbete.
En vecka efter att undervisningen blev distansbaserade lyckades man också integrera Urkund i Inspera, vilket gör det svårare att kopiera text från andra källor än de tillåtna. Därtill vill vissa institutioner att studenterna använder safe exam browser vilken gör att datorn låses när tentan öppnas. En annan strategi som används är att studenten måste vara synlig i bild under skrivningen.

Magnus Widqvist arbetar på enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration vid Uppsala universitet.  Foto: Sandra Gunnarsson

"Det är en extraordinär sits. Vi kan inte förvänta oss att en hemtenta ska fungera på samma sätt som en salstenta."


Även om åtgärder vidtas – Magnus Widqvist vill inte avslöja exakt alla metoder de använder – är det svårt att få till samma standard som när studenter befinner sig på plats.
– Det är en extraordinär sits. Vi kan inte förvänta oss att en hemtenta ska fungera på samma sätt som en salstenta. Vi får ta den här perioden för vad den är.
Magnus Widqvist menar också att det finns positiva aspekter med övergången till distansundervisning – man har nämligen sett att fler än tidigare faktiskt väljer att skriva tenta.
– Det är glädjande att vi ser en ökad närvaro på tentorna, när det bara är att öppna datorn blir det en lägre ribba att ta sig till tentan. Studenterna gör ett försök och kanske upptäcker att den inte var så svår som de trodde.

Universitetsjurist Magnus Hallberg som bland annat jobbar med disciplinärenden i Uppsala universitets disciplinnämnd har också noterat att det skett en ökning av antalet anmälningar. Han vill dock inte uttala sig säkert kring om det beror på att samtliga tentor nu skrivs hemifrån.
– De flesta anmälningarna är nykomna och har inte hunnit behandlas än. Vad man kan se är att ett antal av de som kommit in ju rör hemtentor där man normalt har en salstenta, så det är inte osannolikt att det har ett samband.
För att hinna hantera dessa fall har man tillsatt ett extra datum för disciplinnämnden att sammanträda. Magnus Hallberg säger också att rektor har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på riktlinjer för hemtentor. Där kommer man bland annat diskutera det ökade antalet anmälningar samt hur fusk och plagiat ska förebyggas.

Läs mer

2021-09-16 17:12
Såväl studenternas psykiska hälsa som deras kännedom om Studenthälsan har fått sig en törn under de snart ett och ett…
2021-09-16 15:31
Svensk Kollektivtrafik har avslutat sitt samverkansavtal med Studentkortet vilket innebär att Studentkortet inte längre…
2021-09-09 14:54
Räntekostnaderna för CSN-lån kan öka med upp till 1650 kronor per år, enligt ett nytt förslag från regeringen. Tanken är…