Annons
Annons
"Räcker tiden till?" - blå bild med rapportnamnet på och kårloggan

Uppsala Studentkårs rapportsläpp om handledningstid


Uppsala studentkår publicerade i måndags (6/2) rapporten: "Räcker tiden till? Om handledningstid vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap". Där framkom stora skillnader i handledningstid både inom och mellan fakulteter. Ergo har sammanfattat rapportfynden.

I rapporten, framställd av fakultetssamordnarna Klara Fröberg och Klara van Blaricum framkom en skillnad mellan tolv och 45 timmar i handledningstid inom enskilda fakulteter. Även mellanfakultetsskillnaden är stor. Från kårens sida menar man att detta visar på en ojämlik resursfördelning inte bara i verksamhetsområdet, men också mellan utbildningsprogrammen inom fakulteterna för sam och humaniora. De stödjer sin tes på grunden att utbildningskostnaderna stadigt ökat, medan ersättningsbeloppen inte varit i paritet inom utbildningarna för just humaniora- och samhällsvetenskap.


Under onsdagen den 8 februari höll kår- och universitetsrepresentanter även i ett samtal om rapporten på Blåsenhus. För vissa var resultaten föga förvånande, medan andra tycktes reagera mer bekymrat på de handledningsklyftorna som uppenbarade sig.

Ett relevant exempel som lyfts fram i rapporten är att masterstudenter i freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) endast erhåller tolv timmar handledningstid i snitt för sin masteruppsats. Motsvarande tid är 45 timmar för masterprogrammet inom Psykologi— vilket är nästan fyra gånger så mycket.

I en tillhörande enkätfråga om vilket scenario man "tror är vanligast?" kom det fram att 19 studierektorer som besvarade enkäten mestadels tror att handledarna antingen lägger tillräckligt mycket tid eller mer tid än vad som anges i riktlinjerna för examensarbetet. Det framkommer även att det i somliga fall varit upp till den enskilda handledaren att bestämma om utökad handledningstid, liksom sätta premisserna för individuell eller gruppmässig handledning.

Följande tabell visar även en inkommen analys från studierektorerna kring de problem man funnit vanligt förekommande i handledningssammanhang (s. 13):

 


Annons

Annons

Vad vill då kåren?

Enligt rapportförfattarna underskattar institutionerna den mängd handledning som studenter efterfrågar.
Uppsala studentkår anser att institutionerna ska "eftersträva en balans i hur mycket handledningstid
som erbjuds och hur mycket som studenterna faktiskt behöver”. 

Vidare anser Uppsala Studentkår att det “bör införas en norm för hur mycket handledning studenten ska erbjudas och vi anser att handledningstiden ska vara minst 1 timme per högskolepoäng som uppsatsen omfattar" och att detta bör vara minimum för masterprogrammen. Kåren noterar även att variation mellan institutionerna framkommit kring huruvida "en student erbjuds mer handledningstid efter kursens avslut om uppsatsen inte blivit färdig inom utsatt tid.”

Långsiktigt hoppas kåren kunna jämna ut resursfördelningen mellan utbildningsområden liksom se till att masterstudenter får adekvat handledningstid där handledaren även har tillräcklig kännedom inom den tillämpade teorin och metoden.

Dessutom är kåren av åsikten att studenter ska erbjudas reservtimmar med handledning om uppsatsen inte färdigställts inom kursens tidsram och få möjlighet att tycka till i en utvärdering av handledning— något som saknar i majoriteten av program. 

Masterstudenter i freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) får endast tolv timmar handledningstid i snitt för sin masteruppsats. Motsvarande tid är 45 timmar för masterprogrammet inom Psykologi— vilket är nästan fyra gånger så mycket.
 

Kåren beklagar att det tycks vara vanligt att masterstudenter inte hinner färdigställa sina uppsatser i tid, vilket man ser som ett resultat av “brister i handledningsprocessen tillsammans med studenternas individuella förutsättningar att färdigställa uppsatsen”.

LÄS RAPPORTEN


Klicka här för att läsa rapporten “Räcker tiden till?” i sin helhet. 


Har du några frågor om arbetet med rapporten eller dess innehåll? Hör då av dig till Uppsala studentkårs fakultetssamordnare tillika rapportförfattare Klara Fröberg eller Klara van Blaricum på: fakultetssamordnare@uskar.se  

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…