Foto: Sara Westbom”Inför gemensamma miljöriktlinjer för alla Uppsalas nationer. Ett miljövänligt studentliv ska vara en självklarhet." – skriver fem CEMUS-studenter i Hållbar utveckling.

Låt nationerna ta sitt miljöansvar!

Ett styrande dokument med gemensamma riktlinjer skulle få göra nationernas miljöarbete mer framgångsrikt, skriver fem CEMUS-studenter.

Mycket av miljöarbetet idag bygger på skuld, där enskilda individers livsstilsval förväntas förändra ett helt system av fossilberoende och ohållbart tänkande. Som student har du redan tillräckligt många framtidsavgörande val på dina axlar, när det egentligen borde vara enkelt och skuldfritt att leva ett miljövänligt studentliv i Uppsala. Därför är det av största vikt för studenterna att nationerna enas i ett gemensamt miljöarbete, förslagsvis med någon typ av styrande dokument med gemensamma mål och riktlinjer.
Ett styrande dokument skulle medföra den kontinuitet som är absolut nödvändig för att åstadkomma ett framgångsrikt miljöarbete, både på individ- och systemnivå. Inom nationerna, där ansvarsposter regelbundet byts ut, behövs ett väletablerat och anpassat miljöarbete som genomsyrar hela verksamheten. Ett kontinuerligt och reglerat miljöarbete på nationerna gör att ett hållbart studentliv blir en självklarhet.
Utöver en tydlig kontinuitet skulle gemensamma riktlinjer innebära ett aktivt ställningstagande i en ytterst aktuell fråga. Därmed visar det på en enighet som kan inspirera och motivera ytterligare aktörer i samhället att ta hjälp av varandra för att uppnå starkare utveckling. För att nå en långsiktig förändring räcker det inte med enskilda nationers spridda initiativ till miljöarbete, utan det krävs ett samarbete över nationsgränserna. Ett gemensamt miljöarbete med tydlig vägledning är den enda vägen till ett framgångsrikt resultat.

En invändning mot enade miljöriktlinjer skulle kunna vara att nationerna bedriver väldigt olika verksamheter med olika förutsättningar, och att det därmed skulle vara svårt att komma överens om gemensamma åtgärder. Detta påstående kan motbevisas med otaliga exempel på hur parter med betydligt mer varierande utgångspunkter och agendor än Uppsalas nationer lyckats enas i viktiga frågor. 2015 kom världens 195 länder överens om ett gemensamt globalt klimatavtal, och på ett mer lokalt plan har Uppsala kommun sedan 2010 förenat Uppsalas största företag och myndigheter, däribland Uppsala Universitet, i ett klimatprotokoll med höga krav på ett aktivt miljöarbete. Genom att Uppsalas nationer enas i en liknande överenskommelse skulle alla bli vinnare. Det skulle gynna både nationernas egen ekonomi och studenternas framtid.
Vidare så är miljö- och klimatfrågor, som vi alla vet, av otroligt stor betydelse idag. Alla måste ta sitt ansvar, så även nationerna. Du som student utgör en del av nationernas stomme, du är en del av den unga generation som kommer få uppleva konsekvenserna av en allt varmare värld. Nationerna, som tillsammans når ut till cirka 40 000 personer, bör alltså ta frågan på största allvar eftersom den i allra högsta grad berör själva kärnan i deras verksamheter  – studenterna.

Genom gemensamma miljöriktlinjer för Uppsalas nationer skapas mervärden i form av kontinuitet, framtidsvision, ställningstagande och samarbete. Men framför allt är det av största vikt för dig som student. Att alla tretton nationer enas i sitt miljöarbete kommer vara betydande för hur din framtid kommer se ut. Därför uppmanar vi dig att visa nationerna hur viktig du tycker att den här frågan är. Din röst är deras röst.

Anna Ljungström
Lisa Nilsson
Daniella Simonsson
Hannah Doherty
Sara Tjellander
Studenter i Hållbar Utveckling, CEMUS