Dekaner vill ha kollegialitet

Företrädare för alla nio fakulteter anhåller om att få yttra sig i rektorsprocessen. Elisabet Nihlfors, dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten räknar med bifall.

Uppsala universitetElisabet Nihlfors, dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, hoppas att fakulteternas skrivelse ska säkra inflytande och transparens i rektorsprocessen.

Anställda och studenter bör ha inflytande när den nya rektorn utses, hävdar dekanerna för Uppsala universitets alla fakulteter i en anhållan om möjlighet för fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över förslag till valprocedur. I skrivelsen står att formerna för rektorsvalet inte är fastlagda i universitetets arbetsordning, vilket man anser vara en brist.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekan Elisabet Nihlfors säger att eftersom diskussioner om om rektorstillsättningens former har pågått under lång tid, och blossade upp även när Eva Åkesson valdes 2011, är det viktigt att säkerställa att kollegiet och studenterna får lämna synpunkter när konsistoriet föreslår ny rektor.

– Vi är angelägna om att processen sker på ett kollegialt och transparent sätt.

Hon har goda förhoppningar om att skrivelsen ska ge önskat resultat.

– Jag förutsätter det. Det finns stort engagemang och samstämmighet kring frågan på universitetet så jag har svårt att tro att konsistoriet inte delar vår uppfattning.