Kollage: Lina SvenskVad vill riksdagspartierna göra för studenterna?

Riksdagspartierna och studenterna

Hur ska studiemedlet se ut? Hur ska Sverige locka fler internationella studenter? Och ska det bli möjligt för studenter att deltidssjukskriva sig med bibehållet studiestöd? Riksdagspartierna ger sin syn på studentfrågorna inför valet.

Vänsterpartiet:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Att göra högre utbildning möjligt för fler genom en tryggare studieekonomi men också fler vägar in till högskolan. Vi har bland annat föreslagit att kurslitteraturen bör tillgängliggöras digitalt och kostnadsfritt för studenter.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Studiemedel som går att leva på är en nödvändig förutsättning för att fler ska kunna studera på heltid. Andelen bidrag i studiemedlen ska öka, så kan samhället skapa möjlighet för att fler ska kunna studera.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Vi ser positivt på en utbyggnad av platser, men det får inte ske på bekostnad av befintliga utbildningar genom att fler studenter ska samsas på samma ytor som idag. Det måste finnas ändamålsenliga lokaler för undervisning och självstudier.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Vänsterpartiet var emot avgifterna när de infördes och vi har inte ändrat oss. Utbildning är och ska vara en rättighet inte en handelsvara.
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
De snåriga reglerna och begränsningarna gör att många inte har möjlighet att söka bostadsbidrag. Vi menar att hela systemet bör ses över och förändras för att stärka rätten till en bra bostad bland annat för studenter.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
En viktig del i studenters ekonomiska trygghet är rätten att kunna bli sjuk. Därför stödjer Vänsterpartiet förslaget att studenter ska kunna vara deltidssjukskrivna och kommer jobba för att det blir verklighet de närmaste åren.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Vänsterpartiets löfte i valet är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Vi vill se rättvisare fördelning av samhällets resurser och införa sex timmars arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Ekonomisk historia. För att förändra samhället måste man förstå varför det ser ut som det gör. Som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund, bygger vår ideologi på hur de ekonomiska förhållandena påverkar livet.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Socialdemokraterna:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?

Att modernisera och utveckla högskolan så att människor genom hela livet och i hela landet kan skaffa sig ny kunskap och utvecklas. Styr- och resursfördelningssystemet och möjligheten att studera senare i livet ska förbättras.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Det behöver reformeras i takt med samhället. Vi har höjt studiebidragsdelen med 300 kr/mån och förbättrat deltidssjukrivningen för studenter – den utvecklingen ska fortsätta och möjligheten att studera senare i livet förbättras.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Vi har i regeringsställning beslutat om den första permanenta utbyggnaden av högskolan på decennier. Högskoleplatserna ska öka med 25 000 platser fram till 2021 samtidigt som kvalitet stärks och antalet lärarledda timmar ökar.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
De avgifter som den förra borgerliga regeringen införde för studenter från tredje land ses nu över av en statlig utredning den vi tillsatt. Den ska också lämna konkreta förslag på hur internationaliseringen ska öka.   
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Bostadsbidraget behöver uppdateras och moderniseras. Bland annat utifrån kostnader och hur bostadsmarknaden ser ut och utvecklas. Regeringen har under mandatperioden förstärkt bostadsbidraget, bland annat med höjda inkomstgränser – för första gången på 20 år.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Vi har förbättrat möjligheten och ja, det är vår ambition. Vi har tillsatt en särskild utredare för att se över just detta och ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Vi är studenternas röst för ett starkare samhälle och ett tryggare studentliv. Socialdemokraterna vill fortsätta förbättra studenternas bostadssituation, ekonomiska trygghet och möjlighet att få ett arbete efter utbildningen.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Statskunskap. Socialdemokraterna är det seriösa partiet som har mest vetskap och längst erfarenhet av att styra Sverige, bygga ett starkare samhälle och städa upp efter borgerliga krisår (så vi läser en del nationalekonomi också).

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Miljöpartiet:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Studenter, som alla andra, behöver veta att och hur de får hjälp om de drabbas av sjukdom. Ansvaret för studenters rehabilitering ska förtydligas och studenter ska ha samma möjligheter som andra till trygghet vid sjukdom.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Studiebidraget har som bekant höjts med 300 kr i månaden under Miljöpartiets tid i regering. Vi tycker det är rimligt att studiestödet ska ligga på en nivå där det går att leva på.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Öka. Miljöpartiet vill att människor från hela samhället ska få möjlighet att studera på högskola. För att Sverige ska klara internationell konkurrens är det också viktigt för samhället att varje talang tas tillvara.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Nej. Alliansens införande av studieavgifter för utomeuropeiska studenter har lett till en radikal minskning av utomeuropeiska studenter. Universiteten har fått färre influenser från omvärlden och tappar därmed i kvalitet
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Bostadsbidraget behöver ses över och anpassas så att det förblir ett verktyg för att underlätta för individen också på dagens bostadsmarknad. Om och hur mycket bidraget ska höjas har vi inte tagit ställning till än.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Ja, se fråga ett.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Vi tror att studenten väljer oss för sin egen och kommande generationers framtid. Vi tar klimatförändringarna på allvar, har de konkreta förslagen på hur vi kan möta hoten, och visionen om hur det fossilfria samhället kan byggas.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Miljöpartiet har sina rötter i miljörörelsen, freds- kvinno- och kärnkraftsrörelserna. Så det får bli den intressanta kombinationen miljökunskap, freds- och konfliktvetenskap, genusvetenskap och energiteknik.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Liberalerna:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Utbildning/forskning ska hålla hög kvalitet. För att premiera kvalitet införde Liberalerna en modell där 20 % av nya resurser omfördelades på indikatorn externa anslag samt publiceringar och citeringar. Ska vidareutvecklas.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Generösa studiemedel och ett högt fribelopp för den som arbetar och studerar. I ett flexibelt yrkesliv ska alla ha möjlighet att ständigt vidareutbilda sig. Det kräver ett studiestödssystem som tar hänsyn till äldre studerande.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Antalet platser till vissa utbildningar bör öka. Den får dock aldrig ske på bekostnad av kvalitet. Liberalerna är kritiska till regeringens nuvarande utbyggnad, t ex lärarutbildningen där antalet sökande har minskat.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Hög kvalitet attraherar. Ge ökade ekonomiska incitament genom bonusar och avtrappning av utbildningsavgiften beroende på hur länge man stannar. Inrätta ett Nobelstipendium motsvarande Fullbrightstipendiet för utländska studenter.
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Liberalerna kan tänka sig att höja bostadsbidraget, men det ska då riktas till studenter med barn. I övrigt anser vi att ett förmånligt bosparande för unga bör införas.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Liberalerna kommer att analysera den utredning som presenterade förslag om detta i våras inklusive remissvaren för att se om det finns skäl att genomföra det.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Liberalernas uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.  Alla som vill värna individens frihet ska rösta på Liberalerna.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Humaniora.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Centerpartiet:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Vi vill höja kvaliteten på högre utbildning. Studenter ska vara säkra på att de får en utbildning som håller måttet och gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Vi vill ha ett mer flexibelt studiestöd. Fribeloppet bör höjas. Studenter som arbetar extra under studietiden inte straffas. Studiestöd ska också kunna ges högre upp i åldrarna och möjlighet för ytterligare studieår underlättas.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Det viktigaste för oss är att stärka kvaliteten och se över problemet med matchning på arbetsmarknaden idag. Vi ser att det finns ett behov av att antalet studieplatser ska höjas på utbildningar kopplade till viktiga bristyrken.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Det är ett stort problem att Sverige har blivit ett mindre attraktivt land att studera i efter att studieavgifterna infördes. Vi vill ta bort studieavgifterna för tredjelandsstudenter och istället införa en anmälningsavgift. 
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
I vår budgetmotion från i höstas föreslog vi inga förändringar av nivån på bostadsbidraget. Dock kan det bli aktuellt att höja bidraget under nästa mandatperiod beroende på hur Sveriges ekonomi och bostadsmarknaden utvecklas.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Villkoren och skyddet för studenter som blir sjuka måste förbättras. Det måste därför bli möjligt att vara deltidssjukskriven som student. Karenstiden bör också ses över då den är väldigt lång i nuläget.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Vi är ett grönt, liberalt parti som står upp för humana värderingar. Vi kämpar för bättre villkor för företagen så att de kan växa och anställa fler nyutbildade talanger. Vi vill ta bort onödiga lagar och regler så fler unga kan få jobb.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Måste vi välja hade vi nog varit agronomer. Experter på hur mat blir till, vilka förutsättningar som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och även hur man bygger ett hållbart samhälle.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Moderaterna:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?

Vi vill höja kvaliteten på högskolans utbildningar och satsar på mer lärarledd undervisningstid. Vi vill reformera högskolans resurstilldelning för att premiera akademisk kvalitet, genomströmning och etablering på arbetsmarknaden.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Vi vill behålla studiestödet som det ser ut i dag. Vi vill också höja fribeloppet, höja tilläggslånet för studerande med barn och göra det möjligt att få studiemedel högre upp i åldrarna.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Fler platser behövs inom områden där det råder brist på kompetens. Regeringen har dock ensidigt satsat på utbyggnad trots att kvaliteten brister på många håll. Vi vill i första hand höja kvaliteten på befintliga utbildningar.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Vi vill behålla avgifterna. Sverige ska konkurrera genom attraktiva och kvalitativa utbildningar, inte genom att vara gratis.
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Det krävs en bred överenskommelse för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Vi vill bl.a. effektivisera byggregler och på så sätt sänka byggkostnaderna. Det skulle göra det möjligt att bygga fler billiga bostäder.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Vi är positiva till insatser för att säkerställa goda villkor för studerande såväl under studier som under sjukdom. Studenthälsan måste också fungera och ha de resurser som krävs för att möta behoven och förebygga sjukdom.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Utbildning måste löna sig. Fyra av tio akademiska utbildningar lönar sig i dag sämre än om studenten hade arbetat. Därför vill vi sänka skatten för alla som arbetar och höja brytpunkten för statlig inkomstskatt.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Sverige påverkas av omvärlden och hur internationell handel och geopolitik utvecklas. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har vid flera tillfällen påtalat Kinas ökade betydelse, så studier i kinesiska skulle säkert passa bra!

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Kristdemokraterna:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Kristdemokraterna satsar resurser för att utbilda fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor för att kunna förbättra tillgängligheten i vården. Vi vill också utbilda 10000 fler poliser.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Vi vill höja lånedelen i studiemedlet med 300 kr/månad, slopa fribeloppet, höja åldersgränsen för studiemedel och vi vill ge möjlighet till studiemedel under längre tid för studenter som går långa utbildningar.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Den stora bristen på utbildade läkare, sjuksköterskor och barnmorskor leder till mindre tillgänglighet i vården. Därför anslår vi resurser till nya utbildningsplatser för dessa. Kristdemokraterna föreslår också en kraftfull satsning på svensk polis där vi vill utbilda 10 000 fler poliser.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Ja, avgifterna ska finnas kvar för studenter från länder utanför EU. Dock är vi positiva till att bilaterala avtal sluts för att fler ska få möjligheten att studera utomlands.
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Vi vill höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi. Studenter behöver boende till rimliga kostnader varför vi föreslår ett startlån till unga för att finansiera kapitalinsatsen i form av topplånet, upp till 15 procent.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Vi har länge drivit frågan om ett stärkt trygghetssystem för studerande vid sjukskrivning och föräldraledighet. Vi vill stärka skyddet av SGI:n för studenter utan studiemedel. Vi motsätter oss försämringar av rätten till föräldrapenning på grundnivå och har tidigare arbetat för att det höjs.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Om du röstar på Kristdemokraterna ger du din röst till valfrihet. Vi står för en politik som bygger samhället underifrån, genom att ge förutsättningar snarare än att styra. Vi har också ett perspektiv om att politiken har sina gränser, att människor kan och vill bestämma själva över sina liv i större utsträckning.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Idéhistoria. Kristdemokraterna är ett idéparti med djupa rötter i judisk-kristen humanism, mänskliga fri- och rättigheter och dess filosofiska historia.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Sverigedemokraterna:

1. Vilken högskolepolitisk fråga kommer ni primärt att driva om ni kommer till makten?
Valmöjligheterna vid ansökan ska vara max fem utbildningar, underlätta ansökningsförfarande av forskningsmedel, införa administrativ lärosätes-samverkan,   undervisning ska vara evidensbaserad.
2. Hur vill ni att studiestödet för universitets- och högskolestuderande ska se ut?
Vi vill höja studiebidragsdelen med 1000 kr per student och månad gällande studier till bristyrken, det gäller till exempel ingenjörsutbildningen.
3. Ska antalet platser vid högskola och universitet öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
I vissa fall har kvantiteten styrt antagningen. Vi vill att finansieringssystemet ska reformeras – kvalitet ska premieras mer än idag. I humanistiska utbildningar ska studentpengen höjas och antalet platser minskas.
4. Antalet internationella studenter har minskat drastiskt sedan studieavgifterna introducerades för tredjelandsstudenter. Ska avgifterna vara kvar? Hur, om alls, ska Sverige locka fler internationella studenter?
Studieavgifterna ska kvarstå. Viktigt är att studenter efter examen får jobb och att utbildning anpassas efter marknadens behov och har samhällsrelevans. Studenters anställningsbarhet efter utbildning ska säkerställas.
5. Studentbostäder, i synnerhet de nybyggda, är väldigt dyra för en student som lever på enbart studiestöd – anser ni att bostadsbidraget för unga bör öka?
Vi vill avskaffa den kommunala fastighetsavgiften för studentbostäder, det skulle ge lägre hyra.  Det så kallade "startlånet" till förstagångsköpare och avdragsgillt bostadssparande möjliggör eget ägandeav bostad för unga.
6. Studenter kan idag inte utan särskilda skäl sjukskriva sig på deltid med bibehållet studiestöd – kommer ni att göra det möjligt om ert parti kommer till makten?
Studenter ska uppvisa läkarintyg för deltidssjukskrivning kortare perioder. Den som har sjukersättning ska kunna ansöka om att studera deltid i en takt som är lägre än 50% med bibehållen sjukersättning 6 mån i taget.
7. Varför ska en student rösta på er i riksdagsvalet?
Studenter önskar bostad och utbildning som leder till relevant arbete efter studierna. Det är dit vi vill nå. Efter examen ska man ha goda chanser till jobb som utbildningen syftar till.
8. Om ert parti var en student, vilket ämne skulle ni läsa då?
Historia – allt för många har inte lärt av historien. Självklart är många ämnen viktiga. Vi anser att samhällsförankring är viktigt och att anpassa utbildning efter behov, det kräver att man läser de efterfrågade ämnena.

 

Sammanställning: Lina Svensk och Sandra Gunnarsson