Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.).
Foto: Lina Svensk

Snålåkande kursare och obligatoriska moment


Problem med forskningsfinansiering, oengagerade kursare och tvingande närvaro – vad gäller egentligen? Student- och doktorandombuden svarar.

Fråga: Jag är anställd vid min institution som doktorand och får lön från dem. Enligt min handledare kommer 50 procent av min lön genom finansiering från hens forskningsprojekt. Hen menar att denna finansiering nu är slut och att jag därför självmant bör avsluta mina studier på forskarnivå. Vad gäller i den här situationen? Måste jag sluta?

Svar: Nej, du måste inte sluta. Universitetet har ett ansvar för att finansieringen av din lön är tryggad under hela din forskarutbildning. Det är oftast områdesnämnderna eller fakultetsnämnderna som har tilldelats det övergripande ansvaret gällande finansiering, handledning och andra resurser. Detta går att läsa om i universitetets dokument om antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå samt i riktlinjerna för utbildning på forskarnivå. Du kan alltid ta kontakt med prefekten vid din institution eller den som är studierektor för forskarutbildningen om du har frågor kring din lön och utbildning.

"Du har dock rätt enligt diskrimineringslagen att begära ut uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som anställdes har."

Fråga: Jag har sökt en doktorandtjänst, men tjänsten gick istället till en annan person. Jag har själv pluggat med personen som fick tjänsten och jag är övertygad om att jag är bättre lämpad för den här posten än vad hen är. Vad kan jag göra?

Svar: Det är självklart tråkigt och kan kännas orättvist när en tjänst går till en annan person, men det är arbetsgivaren som fattar det slutgiltiga beslutet. Du kan be den ansvariga för anställningsprocessen om återkoppling kring vad som saknades gällande meriter eller kompetens och om det finns andra förbättringsområden ifall du i framtiden vill söka en doktorandtjänst igen. Du har dock rätt enligt diskrimineringslagen att begära ut uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som anställdes har.
Man kan inte överklaga ett beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Däremot kan man begära att beslutet ska omprövas. En omprövning ger dock sällan goda resultat om det inte exempelvis föreligger en tydlig jävsituation.
Om du däremot upplever diskriminering enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna i samband med anställningsprocessen bör du agera. Du kan bland annat kontakta ditt fack för att få hjälp, alternativt vända dig till Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala eller till Diskrimineringsombudsmannen.


Annons

Annons

Fråga: Vi skriver grupparbete på min nuvarande kurs och jag har blivit ihopparad med en person som i princip inte hjälper till över huvud taget. Jag har försökt få personen att engagera sig mer, men det har slutat med att jag får styra upp arbetet ändå. Jag vet inte vad jag ska göra? Det känns väldigt fel att den här personen ska få cred för något jag i princip uteslutande har lagt ner arbete på.

Svar: Tyvärr finns det ingen central riktlinje vid universitetet som reglerar grupparbeten. Däremot kan det finnas riktlinjer vid din institution som kanske kan vara till hjälp i ditt fall.
Det är bra att du har försökt prata med personen i fråga. Om det är möjligt kan du försöka att prata med personen igen och vara tydlig med att du upplever att det här är ett problem. Skulle inte det fungera kan nästa steg vara att prata med er handledare eller ansvarig lärare om problemet och försöka komma på en lösning tillsammans.

"Föreläsningar och andra undervisningsmoment kan göras obligatoriska men under vissa premisser."

Fråga: Vi har precis fått vårt schema inför kommande termin och jag ser att det är flera föreläsningar under kursen som är obligatoriska. Får de kräva närvaro under föreläsningar och vad händer om jag missar ett obligatoriskt moment?

Svar: Ja, föreläsningar och andra undervisningsmoment kan göras obligatoriska men under vissa premisser. Momenten behöver enligt riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor först och främst vara kopplade till kursmålen. De ska även vara en del av examinationen eller vara utformade på ett sådant sätt att det krävs aktivt deltagande från studenternas sida för att tillgodogöra sig innehållet. Dessutom ska alla obligatoriska moment framgå av kursplanen, även obligatoriska moment som varken är examinerande eller poängsatta.
Enligt den senaste upplagan av UKÄ:s (Universitetskanslersämbetets) rapport ”Rättssäker examination” räknas ett moment som en del av examinationen om det är ett krav för studenter att delta för att kunna godkännas på kursen. Om ett undervisningsmoment är en del av examinationen ska studenter erbjudas minst ett tillfälle för omexamination vid varje kurstillfälle i enlighet med riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor.
Om du däremot missar ett obligatoriskt moment som inte är examinerande eller poängsatt ska det erbjudas alternativ form eller tidpunkt för att genomföra momentet för studenter med särskilda skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara om du plötsligt har blivit sjuk eller vid olycksfall. Man kan som student också ansöka om befrielse från ett obligatoriskt moment, men det beviljas väldigt sällan och enbart i mycket särskilda fall.

Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson och Carmen Pocrnja arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander. Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

Vill du skicka en fråga till nästa spalt? Mejla cred@ergo.us.uu.se och skriv ”Fråga ombuden” i ämnesfältet. Alla mejl behandlas självklart konfidentiellt!

Tidigare "Fråga ombuden":

Huvudbry med handledaren

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…