"Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning."

För en studentnära kår!

Till skillnad från andra partier har vårt parti ingen rikspolitisk anknytning eller särskild politisk ideologi, därför kan vårt fokus ligga helt på att skapa en bättre studietid för oss alla, skriver kårpartiet UUS.

Den gemensamma grund vi står på är studentnära frågor och effektivt påverkansarbete – snarare än partipolitik. Vi vill stärka samarbetet mellan de kårer och studentföreningar som finns vid universitetet. Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning. UUS har under detta år suttit i både kårens styrelse och presidium. Med ert fortsatta stöd vill bygga vidare på det vi redan åstadkommit.

Kårens arbete ska grundas i en lyhördhet mot er, studenterna. Därför prioriterar vi de frågor som påverkar studenternas vardag, de studentnära frågorna. Vi har under detta år, bland annat, satsat på att få universitetet att kartlägga alla studieplatser och pausutrymmen så att vi kan få till fler och bättre platser där de behövs. Vi har även jobbat för längre öppettider på biblioteken, högre utbildningskvalitet och pedagogik, starkare kontakt med studentföreningarna, och bättre feedback samt återkoppling i samband med examination.
Vi ser att studenter mår allt sämre och UUS har därför sett till att frågan om studenters psykiska ohälsa har lyfts upp under året. Dels genom en stor, pågående enkätstudie, dels genom utbildningar riktade till engagerade som har fokuserat på hur föreningar och hur man som engagerad student kan vara rädd om varandra och ens egen hälsa. Vidare har vi infört nya rutiner i syfte att skapa en stark och hållbar kår som tänker långsiktigt och har beredskap för sjukskrivningar och avhopp.
Vi har också jobbat för att övertyga kommunen att slopa de avgifter som införts på Studentstadens bostäder i och med den nya bostadsförmedlingen under detta år. I frågor som dessa anser vi att UUS partipolitiska neutralitet är en styrka som gör att vi, oberoende av kommunledningens färg, aldrig har några problem att kritisera styrande partier i kommunen när de bedriver en studentovänlig politik. Vår lojalitet ligger alltid och endast hos studentgruppen.

En effektiv kår måste ha ett högsta beslutande organ som fungerar. Under våren har UUS drivit igenom att antalet platser i fullmäktige behöver minskas från dagens 41 ledamöter till 33, en förändring som behövts länge. Många möten har drabbats av extremt låg närvaro som i flera fall har gjort det svårt och ibland omöjligt att kunna ta beslut, vilket är a och o för att en kår ska kunna genomföra sitt arbete.
Med din röst söker vi förnyat förtroende för att fortsätta bygga en studentkår som är lyhörd och fokuserad på frågorna närmast studenterna. Rösta för en kår som satsar på studentnära frågor, rösta på UUS!

 

UUS, Uppsala universitets studenter
ordforande.uus@gmail.com