Ergos arkivUppsala studentkår vill se en breddad rekrytering till högre studier och tycker att Tillträdesutredningens förslag är positiva.

Tummen upp för breddad rekrytering

Uppsala studentkår ställer sig positiv till den nya Tillträdesutredningen, med förslag som ska göra det möjligt för fler att gå vidare till högre studier. Bland annat vill man avskaffa meritpoängen från gymnasiet.

Fler och nya vägar till högre studier efterlyses i Tillträdesutredningen, som har gjorts på uppdrag av regeringen och publicerades den 15 mars. Ett förslag är att systemet med meritpoäng från gymnasiet ska avskaffas. Det är något som Uppsala studentkår ställer sig bakom.

– Att valet av språk i femte klass har en avgörande betydelse för för möjligheten till högre studier är orimligt. Det är dessutom positivt att utredningen vill betona det livslånga lärandet och öppna fler vägar till högre studier. Fokus vara kunskap och kompetens, inte stelbenta regelverk. Att utredningen dessutom lyfter fler vägar in till högre studier för nyanlända genom bland annat behörighetsprov är även mycket positivt, säger Jakob Stone, ledamot i Uppsala studentkårs styrelse, i ett pressmeddelande.

Tillträdesutredningen föreslår också förändringar för högskoleprovet. Man vill införa en nedre åldersgräns på 19 år, färre studieplatser i högskoleprovskvoten och begränsa antalet provtillfällen per person till tre gånger på tre år. Resultatet från provets två delar ska kunna vägas på olika sätt beroende på vilken utbildning man söker, vilket Uppsala studentkår ser som positivt då det förbättrar provets prognosförmåga och gör det tydligare vilka färdigheter som den sökta utbildningen kräver.

– Enligt Universitets- och högskolerådet har utvecklingen mot en mer heterogen studentgrupp i princip stått still de senaste tio åren. Det viktigaste är att förändringarna som görs i framtiden faktiskt leder till en breddad rekrytering till universitet och skapar fler vägar till högre studier, säger Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår i pressmeddelandet.

Förslagen kring förändringar i tillträdessystemet kommer inom kort ut på remiss till lärosätena.