PixabayOönskade bilder har lett till en anmälan om brott mot nationernas gemensamma jämlikhetspolicy.

Nation anmäld efter dickpics

Under en sammankomst för nationsaktiva fick en person dickpics av en ämbetsman från en annan nation. Den anklagade personens nation väljer att inte själva utreda frågan – och anmäls därför för brott mot Kuratorskonventets jämlikhetspolicy.

Vad är anmälan mot policy?

De 13 nationerna har kommit överens om policys som gäller alla nationer. Om en nation blir anmäld utreds det av Kuratorskonventets arbetsnämnd. Brottet kan där avfärdas, anses ringa (som inte får direkt påföljd), eller anses ej ringa, vilket betyder att ett brott anses ha begåtts. Efter arbetsnämndens första utlåtande får nationen ännu en chans att uttala sig, varpå arbetsnämnden gör ännu ett utlåtande. Anses brottet ej ringa även i detta steg tas frågan upp på Kuratorskonventets sammanträde där alla nationer finns representerade. Finner man även där att brott har begåtts blir påföljden att Kuratorskonventet inte delar ut lika många KK-kort till den berörda nationen följande termin. KK-kort är en förmån som gör att man slipper stå i kö och kommer in gratis på samtliga nationer.

Det var under ett evenemang i Kuratorskonventets regi i mars som en person vi kan kalla Ashley fick oönskade dickpics av en ämbetsman vid en annan nation (som vi kan kalla Kim). När det kom fram vad som hade hänt på evenemanget hade Kuratorskonventet ett möte med Ashley. Efter detta ville Kuratorskonventet ge nation X – nationen där Kim är aktiv– en chans att själva utreda händelsen. Styrelsen i nation X kom dock i ett utlåtande fram till att de inte själva ville utreda det inträffade eftersom det skulle kunna röra sig om sexuellt ofredande, ett brott som faller under allmänt åtal. En intern undersökning skulle kunna störa en eventuell polisutredning, menade nationens styrelse.

Det var just detta som fick förstekuratorn på Ashleys nation, nation Y, att anmäla nation X för brott mot nationernas gemensamma jämlikhetspolicy.

– Vi ser helt enkelt inte problemet med att driva en egen utredning, vi var inte nöjda med deras ursäkter. Om man inte kan bedriva en intern utredning för att det eventuellt skulle kunna bli en polisanmälan kan inga sådana här fall utredas. Vad utredningen hade kommit fram till är en sak, men den borde ha påbörjats, säger 1q på nation Y.

I nationernas jämlikhetspolicy står bland annat att nationerna måste förhålla sig aktiva till de attityder som skapar diskriminering och trakasserier samt att nationerna bör ha en jämlikhetsansvarig och en jämlikhetsplan.

I anmälan skriver 1q på nation Y bland annat: ”Bristen på seriösa utredningsåtgärder, den utdragna processen, den bristfälliga informationen om ärendets hantering och det slutgiltiga beslutet om att inte utreda händelserna föranleder nation Y att anmäla nation X för brott mot Kuratorskonventets jämlikhetspolicy.” 

När en anmälan om policybrott kommer in till Kuratorskonventet får den berörda nationen sju dagar på sig att komma in med en skrivelse om hur de har agerat i frågan, och om de själva upplever att de har gjort sig skyldiga till brott mot policyn.

Förstekuratorn på anmälda nation X säger att hen inte vill kommentera fallet i nuläget.

– Jag kan inte kommentera mer förrän vi är klara med det skriftliga svaret. Men vi på nation X tar självklart avstånd från sexuella trakasserier och ser allvarligt på detta, säger hen, och tillägger att beslutet att inte själva utreda fattades på inrådan av en jurist.

Hur ser ni på att ni har blivit anmälda?

– Det är bra att saker och ting utreds. Om det är så att det har skett ett fel är det bra att det belyses så att man kan göra saker bättre i framtiden. Det är ju för att vi ska kunna samarbeta som de här bestämmelserna finns, säger förstekuratorn på nation X.

Filip Dumanski och Line Nielsen, ordförande respektive vice ordförande i Kuratorskonventet, säger att de just nu inväntar nation Ys skriftliga förklaring. Den ska sedan prövas i Kuratorskonventets arbetsnämnd för att se om ärendet ska avfärdas eller inte. Skulle det efter flera prövningar visa sig att det anses att ett brott mot policyn har begåtts kan Kuratorskonventet dra in ett antal KK-kort för den anklagade nationen följande termin. De framhåller att Kuratorskonventet är ett sammarbetsorgan som inte har mandat att bestämma över nationerna, utan att det är den gemensamma förmånen KK-kort som de kan påverka.  

Just nu jobbar Kuratorkonventet för att skapa en egen bild av det inträffade.

– Eftersom detta inträffade på vårt evenemang vill vi se över vad det är som har hänt. Det finns beteenden som, även om de inte skulle vara brottsliga, inte är acceptabla, säger Filip Dumanski.

– Vi vill se till att den som eventuellt känner sig trakasserad ska känna sig sedd och hörd. För oss är det viktigt att våra evenemang är trygga att besöka för alla, säger Line Nielsen.

Den 15 maj håller arbetsnämnden möte för den första bedömningen, och besked om ärendet ska tas vidare beräknas komma i slutet maj. 

Ashley har även polisanmält Kim.